OTWARTE KONKURSY OFERT
NA ZADANIA PUBLICZNE W DZIEDZINIE
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Otwarty konkurs ofert realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Roczny program współpracy jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Krakowa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa ogólnie obszary i zasady oraz formy współpracy, a także umożliwia powierzanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu miasta Krakowa. Udział w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji ww. zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Pierwszy roczny program współpracy według nowych uregulowań prawnych, wynikających z ww. ustawy, został przyjęty uchwałą Nr XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 roku. W roku 2012, uchwałą Nr LX/852/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r., został przyjęty Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014.

 

Zobacz więcej:

 

 

Roczny program współpracy Gminy Miejskie Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


Wieloletni Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

 

 

Konkursy na zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłaszane są zgodnie z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Do udziału w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego uprawnione są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w przedmiotowej ustawie w art. 3 ust. 3.

Informacje dotyczące m. in. : rodzaju zadań objętych konkursem, terminu składania ofert, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację wybranych zadań, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania ich wyboru zawiera ogłoszenie konkursowe.

 

Wzory dokumentów, na podstawie których przekazywana jest dotacja (umowa), a później następuje jej rozliczenie (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) zamieszczane są w odpowiednim rozporządzeniu wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 Więcej informacji

 

W roku 2016 zmienił się sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest wypełnienie właściwego formularza oferty przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych NAWIKUS dostępnego na stronie internetowej: https://gwa.nawikus.krakow.pl/ 

System NAWIKUS jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Organizacja zamierzająca złożyć aplikację w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs (patrz konkretne ogłoszenie konkursowe).

 

Regulamin przeprowadzania otwartyc konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków

 


 

 Zobacz:

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2016

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2014  (konkursy na rok 2014 oraz konkurs na lata 2015-2017) .

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszrze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013.

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012.

 

 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2011.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2009.

 

 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2008.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2007.

Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2006

Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2005