Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE

Logo
 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 16,9 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica XII.Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1769/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Park Aleksandry położony w dolinie potoku Bieżanowskiego stanowi cenny teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywności zabudowy - Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów. Z uwagi na fakt, iż część docelowego terenu parku zajmują działki o nieuregulowanym statusie własnościowym, przy jednoczesnej presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie publicznego charakteru tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe" ma wprowadzić ustalenia dotyczące ochrony istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych w rozwiązaniach przestrzennych, relacji z terenami otaczającymi, obsługi komunikacyjnej oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wersji obowiązującej od dnia 21 października 2010 r.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych