Obowiązujący plan PŁASZÓW - RYBITWY Logo
 

UWAGA: Wyrokiem z dnia 23 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 509/17) po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszów - Rybitwy" skargi oddalił. - Orzeczenie jest prawomocne od dnia 14 sierpnia 2017 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA

 

Powierzchnia planu - 758,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów - Prokocim i XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZÓW - RYBITWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544 - obowiązuje od dnia 4 stycznia 2013 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część 1)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część 2)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część 3)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część 4)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 1)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 2)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 3)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 4)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(skan - wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 21 listopada 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544 - ogłoszenie uchwały Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie

Plan o charakterze aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenu. Pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy. Obejmuje teren położony w całości w strefie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, w znacznej części zdegradowany. Jest to również plan porządkujący istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu. Istotne znaczenie będzie odgrywało zwiększenie dostępności i zapewnienie dogodnych powiązań między dzielnicami, poprzez m.in. planowane nowe inwestycje drogowe jak Trasa Nowopłaszowska, Trasa Ciepłownicza, Trasa Nowohucka.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip