Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK ALEKSANDRY - PÓŁNOC

Logo
 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 13,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica XII.BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1768/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ALEKSANDRY - PÓŁNOC".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar planu miejscowego obejmuje teren cmentarza komunalnego w Bieżanowie oraz dolinę potoku Bieżanowskiego na odcinku od ul. Teligi do linii kolejowej. Dolina ta, oddzielająca osiedla Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów, jest ważnym elementem systemu przyrodniczego miasta. Na jej obszarze planowana jest realizacja drugiego etapu inwestycji p.n. Park Aleksandry, będącej częścią Parku Rzecznego Drwinki i Serafy z Malinówką, znajdującej się na opracowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK jednolitej liście rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na skuteczną ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego miejsca oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służących celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wersji obowiązującej od dnia 21 października 2010 r.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych