PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CENTRUM NOWEJ HUTY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 297,7 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVIII.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 4 grudnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCII/1362/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 7596 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 31 grudnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty" obejmuje centralną, najstarszą część krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Obszar ten posiada kluczowe znaczenie w strukturze przestrzennej miasta, objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków miasta Krakowa, przewidziany jest również do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty. Plan miejscowy ma określić zasady zagospodarowania przestrzennego uwzględniające zasady ochrony wartości kulturowych, pozwolić na skuteczne działania rewitalizacyjne, oraz umożliwić rozwój tej części miasta jako centrum miejskiego, pełniącego różnorodne funkcje publiczne i komercyjne.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych