Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BARYCZ

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN II.0911-154-07 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w zakresie § 7 pkt 16 tekstu uchwały odnośnie zwrotu "Możliwość lokalizacji innych obiektów i urządzeń w obrębie tych stref wymaga uzyskania zgody Zakładu Energetycznego".


 

Powierzchnia planu - 243,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BARYCZ" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r. - obowiązuje od dnia 29 grudnia 2007 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 września 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- URBANISTYKA I ARCHITEKTURA Sp. z o.o.


Plan obejmuje tereny ograniczone od strony południowej i wschodniej granicą administracyjną miasta, od północy ul. Koszutki, a od zachodu terenami mieszkaniowymi osiedla Soboniowice.
Jest to plan o charakterze ochronnym, związany z wyznaczonymi w Studium:
- granicą strefy ochronnej składowiska odpadów komunalnych Barycz istniejącą i planowaną,
- granicą możliwych wpływów poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowej Barycz.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących