Historia sporządzenia planu BARYCZ Logo

Powierzchnia planu - 244 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. w Łodzi


W dniu 26 września 2007 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/268/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BARYCZ" w Krakowie - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r. - weszła w życie w dniu 29 grudnia 2007 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny ograniczone od strony południowej i wschodniej granicą administracyjną miasta, od północy ul. Koszutki, a od zachodu terenami mieszkaniowymi osiedla Soboniowice. Jest to plan o charakterze ochronnym, związany z wyznaczonymi w Studium: granicą strefy ochronnej składowiska odpadów komunalnych Barycz istniejącą i planowaną; granicą możliwych wpływów poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowej Barycz".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 września 2005 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 21 października 2005 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2095/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2005 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 29 września 2006 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 października do 8 listopada 2006 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 20 października 2006 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego - do 22 listoapda 2006 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2711/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2006 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1370/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2007 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 29 sierpnia 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 września 2007 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XIX/268/07 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 1370/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2007 r.

DRUK NR 278:
- w dniu 29 sierpnia 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 26 września 2007 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXI/268/07 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XIX - 29 sierpnia 2007 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramem z sesji RMK

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXI - 26 września 2007 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramem z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 października do 8 listopada 2006 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1,5 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 1,5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 20 października 2006 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez: MIROSŁAW WIŚNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. w Łodzi
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 grudnia 2005 r. do 10 stycznia 2006 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 1,5 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez: MIROSŁAW WIŚNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. w Łodzi
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 września 2006 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXII/698/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 10 października do 8 listopada 2006 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki, środy, czwartki: 14:30 – 16:30,
- wtorki, piątki: 8:30 – 10:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20 października 2006 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala Kupiecka, początek o godz.11:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy – Prawo ochrony środowiska – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 22 listopada 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 września 2005 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXXII/698/05 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz".

Obszar objęty planem obejmuje tereny ograniczone od strony południowej i wschodniej granicą administracyjna miasta, od północy ul. Koszutki, a od zachodu terenami mieszkaniowymi osiedla Soboniowice.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy - pok. 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do dnia 21 października 2005 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXXII/698/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz - Soboniowice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1990/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz" (Druk nr 278):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1943/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz" (Druk nr 278):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 1562/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz" (Druk nr 278):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 1370/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 2711/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczącyh wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2095/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 55/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2007 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść opinii


 2. Opinia Nr 231/2006 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2006 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz":


  dokument pdf-tekstTreść opinii

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip