Obowiązujący plan BARYCZ Logo
 

UWAGA:

1) Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN II.0911-154-07 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w zakresie § 7 pkt 16 tekstu uchwały odnośnie zwrotu "Możliwość lokalizacji innych obiektów i urządzeń w obrębie tych stref wymaga uzyskania zgody Zakładu Energetycznego".

2) W obszarze planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BARYCZ II"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 243,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BARYCZ" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r.

Plan obowiązuje od dnia 29 grudnia 2007 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 września 2007 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 827, poz. 5404 z dnia 28 listopada 2007 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA Sp. z o.o.

Plan obejmuje tereny ograniczone od strony południowej i wschodniej granicą administracyjną miasta, od północy ul. Koszutki, a od zachodu terenami mieszkaniowymi osiedla Soboniowice.
Jest to plan o charakterze ochronnym, związany z wyznaczonymi w Studium:
- granicą strefy ochronnej składowiska odpadów komunalnych Barycz istniejącą i planowaną,
- granicą możliwych wpływów poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowej Barycz.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip