Wykaz rejestrów wydziału: OR

L.p.
1
Symbol rejestru
2403
Nazwa
Dokształcanie pracowników
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska Ds. Pracowniczych,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
MAŁGORZATA TYLIBA
pokój nr. 232a
telefon: 12 616 1432

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

2. Ustawa z 12 stycznia 2018 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

 

 

Uwagi
pokaż pokaż

I. Ograniczenie dostępu do rejestru następuje w szczególności ze względu na:

1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – art.5 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o dostępie do informacji publicznej (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. 2016 poz. 1764, z 2017r. poz. 933),

2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o dostępie do informacji publicznej (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. 2016 poz. 1764, z 2017r. poz. 933),

3. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

II. Udostępniane są dane statystyczne

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
271
Nazwa
Dokumentacja zamówień publicznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Zamówień Publicznych,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
telefon: 12 616 1757

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
231
Nazwa
Działania w zakresie zwalczenia wypadków, chorób zawodowych, ryzyka w pracy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Służba BHP, Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr. 407
Paweł Dynamus, Edward Smolak
telefon: 12 616 8487
telefon: 12 616 8488

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Polecenie Służbowe Nr 2/2015 Dyrektora Magistratu z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie procedury wewnętrznej zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla obsługujących monitory ekranowe.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianiu podlegają jedynie dane statystyczne.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
1630
Nazwa
Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Archiwum, Na Załęczu 2, 31-587 Kraków
tel: 12 616 9000, 12 616 9004, 12 616 9006, 12 616 9008, 12 616 9010, 12 616 9014
faks: 12 616 9005

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14. 07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1633
Nazwa
Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Archiwum, Na Załęczu 2, 31-587 Kraków

tel: 12 616 9000, 12 616 9004, 12 616 9006, 12 616 9008, 12 616 9010, 12 616 9014

faks: 12 616 9005

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1.Ustawa z dnia 14. 07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
120.3
Nazwa
Opinie Prezydenta Miasta Krakowa do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Interpelacji,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Pokój 308

Tel. 12 616 1850

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Statut Miasta Krakowa – obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczony dostęp do rejestru ze względu na to, iż oryginały dokumentów (opinii Prezydenta Miasta Krakowa) przekazywane są Kancelarii Rady Miasta Krakowa.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
0077.2
Nazwa
Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Normatywnych

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokój 232b

tel. 12 616 1485

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511);

3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczony dostęp do rejestru ze względu na to, iż oryginały dokumentów (pełnomocnictw) są w posiadaniu osób umocowanych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5315
Nazwa
Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie, e-mail, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel.: 12-616-1200, 12-616-1207

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
2. Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 2016 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ogłoszenia podlegają wywieszeniu we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
142
Nazwa
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Zespół Inspektora Ochrony Danych,
ul. Wielopole 17a,
31-072 Kraków
telefon: 12 616 8291

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnieniu nie podlega opis technicznych i organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
1511
Nazwa
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości-przekazywanie korespondencji skierowanej niewłaściwie do UMK
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie, e-mail, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel.: 12-616-1200, 12-616-1207

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
2. Art.65 i 66 ustawy z dnia 14 czerwca 2016 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
2402
Nazwa
Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska Ds. Pracowniczych,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
MAGDALENA SŁOWIK
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
pokój nr 232
telefon: 12 616 1741

MAŁGORZATA TYLIBA
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
pokój nr 232a
telefon: 12 616 1432

ANETA BARCENTEWICZ
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
pokój nr 232 a
telefon: 12 616 1844

AGATA PACHOTA

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokój nr 232

telefon: 12 616 1440

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

2. Ustawa z 12 stycznia 2018 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Uwagi
pokaż pokaż

I. Ograniczenie dostępu do rejestru następuje w szczególności ze względu na:

1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – art.5 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o dostępie do informacji publicznej (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. 2016 poz. 1764, z 2017r. poz. 933),

2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o dostępie do informacji publicznej (TEKST JEDNOLITY - Dz.U. 2016 poz. 1764, z 2017r. poz. 933),

3. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

II. Udostępniane są dane statystyczne

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
240
Nazwa
Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych - szkolenia BHP
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Służba Bhp, Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr. 407
Paweł Dynamus, Edward Smolak
telefon: 12 616 8487
telefon: 12 616 8488

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Polecenie służbowe Nr 2/19/2008 Dyrektora Magistratu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie procedury wewnętrznej dotyczącej zasad szkolenia pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianiu podlegają jedynie dane statystyczne.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
1431
Nazwa
Udostępnianie informacji publicznej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Pokój 235

telefon (12) 616 1850

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. pkt 1 ppkt 4 polecenia służbowego nr 8/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 września 2016 roku w sprawie realizacji wniosków o udostępnianie informacji publicznej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
0052.2
Nazwa
Upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Normatywnych,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokój 232 b

tel. 12 616 1485

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511);

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczony dostęp do rejestru ze względu na to, iż oryginały dokumentów (upoważnień) są w posiadaniu osób upoważnionych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
2320
Nazwa
Wypadki przy pracy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Służba BHP, Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr. 407
Pawel Dymanus, Edward Smolak
telefon: 12 616 8487
telefon: 12 616 8488

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Polecenie Służbowe Nr 2/11/2009 Dyrektora Magistratu z dnia 16 marca 2009 r.w sprawie procedury wewnętrznej dotyczącej zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania oraz terminu sporządzania karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianiu podlegają jedynie dane statystyczne.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
2321
Nazwa
Wypadki w drodze do pracy i z pracy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Służba BHP, Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr. 407
Paweł Dynamus, Edward Smolak
telefon: 12 616 8487
telefon: 12 616 8488

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Polecenie Służbowe Nr 2/11/2009 Dyrektora Magistratu z dnia 16 marca 2009 r.w sprawie procedury wewnętrznej dotyczącej zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania oraz terminu sporządzania karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140 ).

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianiu podlegają jedynie dane statystyczne.

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
17
Symbol rejestru
2601
Nazwa
Zaopatrzenie materiałowe – Zamawianie i kasacja pieczęci urzędowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokój 235

telefon 12 616 1435

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. Nr 47, poz. 316 ze zm.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
18
Symbol rejestru
120
Nazwa
Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów - polecenia służbowe Dyrektora Magistratu i polecenia służbowe Prezydenta Miasta Krakowa
Sposób udostępniania

na wniosek - IDZ, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Normatywnych
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
pokój: 232b
tel.: 12 616 1485

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
19
Symbol rejestru
0050
Nazwa
Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy - Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Normatywnych
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokój 232b

tel. 12 616 1485

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do rejestru następuje w szczególności ze względu na wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę