Wykaz rejestrów wydziału: BM

L.p.
1
Symbol rejestru
3021
Nazwa
Budżet gminy i jego zmiany - "Budżet Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).  

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
3022
Nazwa
Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową - "Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
3021
Nazwa
Plan dochodów i wydatków budżetowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr LXXIII/1077/13 RMK z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie sporządzania i udostępniania ujednoliconego tekstu budżetu Krakowa, każdorazowo po dokonywanych zmianach budżetowych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
3034
Nazwa
Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pulicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i poz. 1996, z 2020 r. poz. 156). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
3034
Nazwa
Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Sprawozdawczości i Analiz  Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 139/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie sporządzania informacji z realizacji budżetu Miasta Krakowa. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdania roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Kraków"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój nr 209, telefon: 12 616 1415, starszy inspektor ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 55, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680, z 2020 r. poz. 568), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za pierwsze półrocze oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 za pierwsze półrocze danego roku"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie ,organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego"
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i poz. 1996, z 2020 r. poz. 156), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Skonsolidowany bilans Gminy Miejskiej Kraków".
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 55, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680, z 2020 r. poz. 568), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 za dany rok".
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie ,organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
301
Nazwa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2008-01-28
Data publikacji:
2008-01-28
Data aktualizacji:
2020-07-09