Kompleksowe Badania Ruchu w 2013 roku.

 

W 2013 roku wykonana została V edycja Kompleksowych Badań Ruchu (KBR). Objęły one swoim zasięgiem Krakowski Obszar Metropolitarny, w skład którego wchodzi miasto Kraków oraz 33. gminy strefy podmiejskiej Krakowa.

 

Kompleksowe Badania Ruchu przeprowadzane są na terenie Krakowa od 1975 roku, a w strefie podmiejskiej od 2007 roku i stanowią systematycznie realizowany zespół badań społecznych i pomiarów ruchu. Przedmiotowe badania stanowią obraz ruchu pojazdów i pieszych wraz z gruntownym opisem zachowań komunikacyjnych mieszkańców badanego obszaru.

 

Ostatnie Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie przeprowadzone zostały w 2003 roku.

 

W ramach KBR 2013 przeprowadzono 13 200 wywiadów z mieszkańcami Krakowa w 6000 gospodarstw domowych oraz 2897 wywiadów z mieszkańcami gmin ościennych w 1000 gospodarstw domowych. Na ich podstawie określono najważniejsze wskaźniki charakteryzujące system transportu Krakowa.

 

Z badań wynika, że w 57% gospodarstw domowych występuje co najmniej jeden samochód osobowy (w porównaniu z 2003 rokiem jest to wzrost o 14%), natomiast aż 43 % gospodarstw domowym Krakowa jest niezmotoryzowanych. Wyliczony na podstawie ankiet wskaźnik motoryzacji za 2013 rok wynosi 323 samochody osobowe na 1000 mieszkańców, co w zestawieniu z 2003 rokiem świadczy o jego wzroście o ok. 60%. Wśród używanych przez mieszkańców samochodów dominują pojazdy z rocznika 2000 – 2005 (43,1%).

 

Na podstawie danych wyliczono, że w ciągu doby mieszkańcy wykonują 1540 tysięcy podróży, natomiast średnia liczba podróży odbywanych przez jednego mieszkańca Krakowa w dniu roboczym wynosi 2,02. Tym samym zauważalny jest nieznaczny spadek ruchliwości w porównaniu z 2003 rokiem o 3,8%.

 

Spośród wszystkich podróży 97,5% odbywa się wewnątrz Krakowa, natomiast tylko 2,5% wykonywanych jest do gmin ościennych.

 

Wśród powodów odbywania podróży dominują motywacje inne – dom (19,8%) oraz dom – praca (18,1%).

 

Godziną, o której najczęściej rozpoczynana jest podróż, jest godzina 7 rano (udział na poziomie 14,5% w ruchu dobowym).

 

Dominującym środkiem transportu w podróżach ogółem nadal jest komunikacja zbiorowa (36,3%), jednak jej udział w zestawieniu z 2003 rokiem spadł o 15,2%. Na drugim miejscu plasuje się samochód osobowy (33,7%), co w odniesieniu do 2003 roku świadczy o wzroście jego udziału o 24,8%. Na trzecim miejscu znajdują się podróże odbywane pieszo 28,4%. Wśród podróży nie pieszych udział komunikacji zbiorowej wynosi 50,7%.

 

Kluczowym powodem wyboru komunikacji zbiorowej jest brak samochodu (40,1%) oraz zatłoczenie ulic (31,4%). Istotnym motywem skłaniającym do podróży transportem publicznym jest również brak miejsc parkingowych (26,5%) oraz niskie koszty podróżowania komunikacją zbiorową (21,6%).

 

Raport dostępny w załączniku.

 

Budowa modelu popytu