Weryfikacje badań zachowań komunikacyjnych przeprowadzanych w ramach KBR z 2013 roku (próba 1000), dokonane w latach 2016 oraz 2018.

 

W czerwcu 2016 roku dokonana została weryfikacja Kompleksowych Badań Ruchu z 2013 roku.

 

Badania objęły swym zasięgiem obszar miasta Krakowa. W ich ramach ankieterzy przeprowadzili wywiady z osobami powyżej 6. roku życia w 1000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu Krakowa. Pytania dotyczyły m. in.: liczby osób i samochodów przypadających na jedno gospodarstwo domowe, preferencji w wyborze środka transportu i odnosiły się do podróży realizowanych w dniu poprzedzającym badanie.

 

Porównując uzyskiwane z nich wyniki należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat obserwowalna jest zmiana w udziale poszczególnych środków transportu w podróżach ogółem. Odnosi się to szczególnie do dwóch podsystemów transportu, tj. indywidualnego (samochód osobowy) i komunikacji zbiorowej. W przypadku ostatniej z wymienionych od 1995 roku do 2016 roku zauważalny jest spadek jej udziału o 16,3 punktu procentowego w wykonywanych przez mieszkańców Krakowa podróżach, tj. z poziomu 48,6% do 32,3%. Analizując natomiast w tym samym okresie wykorzystanie samochodu osobowego stwierdzić należy, że widoczny jest znaczący trend wzrostowy, bo aż o 16,6 punktu procentowego (z 19,2% do 35,8%).

 

Niewielkie wahania obserwowane są również w podróżach pieszych. Niemniej jednak ta grupa charakteryzuje się najmniejszą zmiennością, co spowodowane jest utrzymującą się na stosunkowo podobnym poziomie liczbą mieszkańców Krakowa, których źródła i cele podróży znajdują się w odległości dojścia pieszego. Dla porównania na przestrzeni dwudziestu lat nastąpił spadek udziału podróży pieszych zaledwie o 2,1 punktu procentowego, tj. z 29,2% do 27,1%.

Na uwagę zasługuje również fakt użytkowania przez mieszkańców rowerów, których udział w odbywanych podróżach w porównaniu z rokiem 1995 systematycznie rośnie. Powodów wzrostu popularności roweru wśród mieszkańców na przestrzeni dwudziestu lat można doszukiwać się z jednej strony w prowadzonych inwestycjach infrastrukturalnych (rozbudowa układu dróg rowerowych na terenie Krakowa) a także w tym, że rower powoli zaczyna stanowić alternatywę do szybkiego przemieszczania się po mieście (głównie

w godzinach szczytów komunikacyjnych). Z czerwcowych badania zachowań komunikacyjnych w 2016 roku wynika, że 6% ankietowanych korzysta z roweru w dojazdach do pracy lub szkoły codziennie.

 

Z ostatnich kompleksowych badań ruchu wynika, że w 55,3% gospodarstwach domowych występuje co najmniej jeden samochód osobowy, natomiast 24,8% gospodarstw domowym Krakowa jest niezmotoryzowanych.

 

Wyliczony na podstawie ankiet wskaźnik motoryzacji za 2016 rok wynosi 374 samochody osobowe na 1000 mieszkańców.

 

Raport dostępny w załączniku.

 

 

W czerwcu 2018 r. roku dokonana została kolejna weryfikacja Kompleksowych Badań Ruchu z 2013 roku.

 

Badania objęły swym zasięgiem obszar miasta Krakowa. W ich ramach ankieterzy przeprowadzili wywiady z osobami powyżej 6. roku życia w 1000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu Krakowa. Pytania dotyczyły m. in.: liczby osób i samochodów przypadających na jedno gospodarstwo domowe, preferencji w wyborze środka transportu i odnosiły się do podróży realizowanych w dniu poprzedzającym badanie.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że każdego typowego dnia roboczego (tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) 96% mieszkańców Krakowa wykonuje jakieś podróże, przy czym przeciętny mieszkaniec Krakowa, który ukończył 6 lat, odbywa w ciągu dnia 2,35 podróży.

Najczęściej wykonywane są podróże w motywacji dom-inne oraz inne-dom, których udział wynosi kolejno 21,5% oraz 21,4%, a także podróże w motywacji dom-praca i praca-dom (20,6% i 20,0%). Podróże z domu do miejsca nauki i z miejsca nauki do domu stanowią po około 6%, a podróże nie wiązane z domem – 4,6%.

Niemal jedna czwarta (22,8%) podróży wykonywanych jest pieszo. Przy wykorzystaniu samochodu realizowanych jest 39,5%, zaś podróże wykonywane za pomocą środków transportu zbiorowego stanowią 29,7% wszystkich podróży. Udział podróży rowerowych sięga 6,9%.

Uwzględniając jedynie podróże niepiesze, udział transportu indywidualnego wynosi 51,1%, transportu zbiorowego 38,4%, a podróży rowerowych – 9%.

Podróże wykonywane samochodem kończą się zazwyczaj bezpłatnym parkowaniem – bądź to na jezdni lub chodniku (31,8%), na parkingu prywatnym lub firmowym (24,2%), na ogólnodostępnym bezpłatnym parkingu (18%) lub w garażu (14,2%).

Największe natężenie podróży pojawia się w okolicach między 7 a 8 rano oraz między 15 a 17 po południu. Połowa podróży (49,8%) trwa od 6 do 20 minut, jedynie 6,2% - krócej niż 6 minut, pozostałe 44% podróży – to podróże dłuższe niż 20-minutowe, przy czym 6,9% podróży trwa ponad 50 minut – czas podróży to łączny czas od wyjścia z miejsca początku podróży, do dotarcia do miejsca zakończenia podróży.

 

2/3 gospodarstw domowych na terenie Miasta Kraków ma do dyspozycji przynajmniej jeden samochód. W zdecydowanej większości są to prywatne samochody osobowe; samochody firmowe lub dostawcze zarejestrowane są w co piętnastym gospodarstwie. Zdecydowana większość samochodów (90%) zarejestrowana jest w Krakowie.

Wskaźnik motoryzacji, obliczony na podstawie powyższych danych, wyniósł 361 samochodów (osobowe prywatne, osobowe firmowe lub dostawcze) na 1000 mieszkańców.

 

Raport dostępny w załączniku.