Sesja numer LXXXI  (30 Sierpień 2017)


Posiedzenie nr 1  (30 Sierpień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2185


5. Zmiany nazw ulic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2139


6. Nazwa ulicy i mostu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2140


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 127 usytuowanego w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 108 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2092


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Na Stoku 49 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2093


9. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 33 usytuowanego w budynku na os. Piastów 32 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2094


10. Nadania imienia Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2129


11. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2130


12. Nadanie imienia Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 23 i VIII Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, ul. Miechowity 6 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2132


13. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: ''Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2137


14. Ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2171


15. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2172


16. Program pn. "Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2173


17. Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2176


18. Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2106


19. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2107


20. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2123


21. Przyjęcie ''Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. ''Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 ''Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2179


22. Udzielenie dotacji celowej Teatrowi KTO, Centrum Kultury Podgórza i Nowohuckiemu Centrum Kultury na realizację wskazanych zadań i programów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2120


23. Zmieniająca uchwałę Nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2186


24. Powołanie Krakowskiej Rady Programowej ds. przygotowania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2187


25. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2189


26. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa ( z późn. zmianami) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2190


27. Przyznanie pomocy finansowej gminom w woj. pomorskim, dotkniętym przez nawałnice / projektodawca Klub Radnych PO i PK/ Druk nr 2191


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 801, 853 i 900, zmian planu dochodów w dziale w 853 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 853, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2180


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2181


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 754, 851, 852, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2182


31. Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2183


32. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2184


33. Zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2126


34. Zmieniająca uchwałę Nr L/918/16 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2174


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Prusa Nr 14 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2096


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej Nr 6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2097


37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kasztelańskiej Nr 32 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2105


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2113


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonego przy ul. Miechowity w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2114


40. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Mostowej 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 9 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2115


41. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Kalinowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 26% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2116


42. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 81 usytuowanego w budynku na os. Centrum B7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 70 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2117


43. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 347/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku na os. Oświecenia 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2118


44. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 10 przy ul. Blachnickiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2119


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej Nr 99 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2122


46. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Katarzyny Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2124


47. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego w budynku na os. II Płk. Lotniczego 47 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2125


48. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krótkiej 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 51 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2127


49. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Krakusa 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2128


50. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2131


51. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Płk. Władysława Beliny - Prażmowskiego Nr 47 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2133


52. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 35 położonego na os. Jagiellońskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2134


53. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 6 położonego przy ul. Szujskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2135


54. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Miodowej Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2136


55. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2138


56. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonego na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2175


57. Wzajemne honorowanie biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów kolejowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2188


58. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2141


59. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 1 (w zakresie pkt nr 1 i nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2142


60. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2143


61. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt nr 1, pkt nr 2, pkt nr 4, pkt nr 6, pkt nr 7 i pkt nr 10), w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2144


62. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt nr 1, pkt nr 2, pkt nr 4, pkt nr 6, pkt nr 7 i pkt nr 10), w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2145


63. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 5 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3a, pkt nr 3c, pkt nr 3d, pkt nr 3e i pkt nr 3f) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2146


64. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 6 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3a, pkt nr 3c, pkt nr 3d, pkt nr 3e i pkt nr 3f) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2147


65. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 7 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3a, pkt nr 3c, pkt nr 3d, pkt nr 3e i pkt nr 3f ) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2148


66. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 8 (w zakresie pkt nr 1, pkt nr 3, pkt nr 4, pkt nr 5 i pkt nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2149


67. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonych numerami 9 i 10 (w zakresie pkt nr 3 i pkt nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2150


68. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 12 (w zakresie pkt nr 1, pkt nr 2b, pkt nr 2c, oraz częściowo w zakresie pkt nr 4, pkt nr 5a oraz pkt nr 5b) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2151


69. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 13 (w zakresie pkt nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2152


70. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 14 (w zakresie pkt nr 1 i pkt nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2153


71. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2154


72. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1779/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2155


73. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonej numerem 2 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3 i pkt nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1779/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2156


74. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej", oznaczonych numerami 3 i 4 (w zakresie pkt nr 2, pkt nr 3 i pkt nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1779/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2157


75. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2158


76. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2159


77. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2160


78. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2161


79. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 4 (w zakresie pkt nr 1, 3, 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2162


80. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2163


81. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 6 (w zakresie pkt. 1, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4, 6, 7 oraz częściowo w zakresie pkt 5 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2164


82. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2165


83. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2166


84. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2167


85. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2168


86. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2169


87. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1895/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2170


88. Rozpatrzenie petycji Okręgu Krakowskiego Partii Razem w sprawie nadania wybranym ulicom nazw upamiętniających kobiety związane z Krakowem: Kazimierę Bujwidową, Marię Orwid, Władysławę Habicht, Marię Dulębiankę, Wandę Bobkowską oraz Marcelinę Kulikowską / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2192


89. Oświadczenia, komunikaty.


90. Zamknięcie sesji.