Sesja numer LXVI  (15 Marzec 2017)


Posiedzenie nr 1  (15 Marzec 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1728


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1712


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz pomieszczeniami przynależnymi i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1715


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1716


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 84 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1717


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Do Wisły / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1718


10. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Kraków - Nowa Huta Przyszłości S.A.

Na LIX sesji RMK /07.12.2016 r./ Rada Miasta Krakowa na wniosek Radnego S. Pietrzyka odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 138211. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 755, 801, 852 i 926, zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1777


12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1789


13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1790


14. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9 - 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1775


15. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1788


16. Przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1791


17. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przebudowy ul. Kościuszki / projektodawca Rada Dzielnicy VII/ Druk nr 1778


18. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1787


19. Określenie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1794


20. Określenie kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1795


21. Nadanie statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1796


22. Nadanie statutu jednostce budżetowej - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1797


23. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1805


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1799


25. Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1800


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1801


27. Zmiana uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1802


28. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1793


29. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 99 usytuowanego w budynku przy ul. Grota - Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1774


30. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1781


31. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1792


32. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1798


33. Rezolucja w sprawie podjęcia pilnych działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1783-R


34. Rezolucja w sprawie podjęcia prac nad ustanowieniem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1806-R


35. Oświadczenia, komunikaty.


36. Zamknięcie sesji.