Dokument archiwalny

Sesja numer XXIX  (4 Listopad 2015)


Posiedzenie nr 1  (4 Listopad 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 508


5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 529


6. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ? lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Kieleckiej Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 485


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Lecha Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 486


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Sereno Fenn`a Nr 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 489


9. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 86% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 490


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 5% bonifikaty oraz uchylenie uchwały Nr CXIV/1788/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy (?*) z zastosowaniem 30% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 502


11. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 520


12. Przekształcenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Plac Matejki 11, poprzez przeniesienie siedziby / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 428


13. Zmieniająca uchwałę Nr X/178/15 w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 536


14. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na zapewnienie środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, opracowanie dokumentacji i realizację przebudowy schodów wraz z otoczeniem między ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 521


15. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na zapewnieniu środków przeznaczonych na przygotowanie i realizację budowy linii tramwajowej od pętli Mały Bieżanów do węzła Trasy S-7 przy powstającej obwodnicy w latach 2016-2018 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 523


16. Skarga na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 525


17. Skarga na działania Zarządu Dzielnicy V Krowodrza / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 526


18. Skarga na Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 527


19. Zmiana uchwały Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 528


20. Kierunki działania Prezydenta w sprawie udziału Miasta Krakowa w tworzeniu Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 550


21. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 546


22. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 543


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 544


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 545


25. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 516


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Adama Mickiewicza Nr 55 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 517


27. Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 531


28. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 532


29. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 533


30. Opłata targowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 534


31. Opłata uzdrowiskowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 535


32. Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 549-R


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.