Dokument archiwalny

Sesja numer IV  (17 Grudzień 2014)


Posiedzenie nr 1  (17 Grudzień 2014r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyjęcie ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 36


5. Ustalenie wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 61


6. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 38


7. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Budżetowa/ Druk nr 39


8. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Budżetowa/ Druk nr 40


9. Wybór Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Infrastruktury/ Druk nr 41


10. Wybór Przewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/ Druk nr 42


11. Wybór Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 43


12. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 44


13. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 45


14. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 46


15. Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/ Druk nr 47


16. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/ Druk nr 48


17. Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/ Druk nr 49


18. Wybór Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Praworządności / Druk nr 50


19. Wybór Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa / Druk nr 51


20. Wybór Przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 52


21. Wybór Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 53


22. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 54


23. Wybór Przewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 55


24. Wybór Przewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Promocji i Turystyki / Druk nr 56


25. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Promocji i Turystyki / Druk nr 57


26. Wybór Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 58


27. Wybór Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dyscyplinarna/ Druk nr 59


28. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dyscyplinarna/ Druk nr 60


29. Powołanie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 73


30. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 66


31. Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 67


32. Zmiany w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 70


33. Zmiany w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 71


34. Zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 72


35. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 7


36. Zmieniająca uchwałę nr CXV/1572/10 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 8


37. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 9


38. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 34


39. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 35


40. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 63


41. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 65


42. Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 5


43. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 6


44. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do stanowienia o wysokości cen za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą ''Parking przy Muzeum'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 12


45. Ustalenie regulaminu korzystania z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą ''Parking przy Muzeum'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 13


46. Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 30


47. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 754, 801, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 31


48. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 32


49. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 37


50. Rezolucja w sprawie przywrócenia tanich połączeń kolejowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 62-R


51. Rezolucja w sprawie pociągu ''Matejko'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 64-R


52. Zmiany w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 74


53. Oświadczenia, komunikaty.


54. Zamknięcie sesji.