Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014 - 2020 stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

Zasady wykorzystywania utworu, zostały określone poniżej z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych autorów utworu, w szczególności do nienaruszalności treści i formy utworu, jego rzetelenego wykorzystania oraz każdorazowego oznaczenia autora/autorów utworu.

 

Autorskie prawa osobiste do Stategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014 - 2020 przysługują autorom opracowania:

 

       • Dr Anna Wilkońska (kierownik zespołu),

       • Mgr Katarzyna Rotter.

 

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa zapewnia możliwość dowolnego wykorzystania utworu do celów komercyjnych i niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:

 

       1. utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, technikami video i technikami poligraficznymi,

       2. wprowadzania do pamięci komputera,

       3. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej.

 

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa wyraża zgodę na wykorzystywanie zależnych praw autorskich do opracowania utworu.

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady

 

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006 - 2013 stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zasady wykorzystywania utworu, zostały określone poniżej z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych autorów utworu, w szczególności do nienaruszalności treści i formy utworu, jego rzetelenego wykorzystania oraz każdorazowego oznaczenia autora/autorów utworu.


Autorskie prawa osobiste do Stategii Rozwoju Turystyki na lata 2006 - 2013 przysługują autorom opracowania:

  • Prof. dr hab. Marek Dutkowski (kierownik zespołu),
  • Mgr inż. Tomasz Sikora (koordynator projektu),
  • Dr Anna Wilkońska,
  • Mgr Katarzyna Rotter.

Dokument opracowany został przez firmę: Business Mobility Internatinal sp. z o.o.

Dokument recenzował: Prof. dr hab. Antonii Jackowski

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa zapewnia możliwość dowolnego wykorzystania utworu do celów komercyjnych i niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, technikami video i technikami poligraficznymi,
  2. wprowadzania do pamięci komputera,
  3. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej.

Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa wyraża zgodę na wykorzystywanie zależnych praw autorskich do opracowania utworu.