Dokument archiwalny


Dofinansowanie dla osób fizycznych
na zadania z zakresu ochrony środowiska 


Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2009 r. wysokość środków dofinansowania w 2009 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań realizowanych przez osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska wynosi 2 650 000,00 zł. W ramach powyższej kwoty dofinansowane zostaną następujące zadania:

  • zmiana systemu ogrzewania na proekologiczny, instalacja odnawialnego źródła energii oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej - 2 500 000,00 zł. Kwota ta obejmuje również dofinansowanie wniosków, które nie będą zrealizowane w 2008 r. z uwagi na brak środków;
  • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - 40 000 zł;
  • demontaż i utylizacja elementów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych - 100 000,00 zł;
  • utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody - 10 000,00 zł.

Przyznanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Nr 27/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warunki otrzymania dofinansowania:

  1. Zrealizowanie jednego z wyżej wymienionych zadań w roku złożenia wniosku lub w kolejnych dwu latach poprzedzających rok złożenia wniosku.
  2. Wystąpienie ze stosownym wnioskiem.
  3. Spełnienie warunków formalnych określonych w w/w zasadach.
  4. Podpisanie umowy cywilno-prawnej w siedzibie tutejszego Wydziału.
  5. O przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków. W 2009 roku rozpatrywane będą wnioski złożone do 30 października 2009r.
  6. Przekazywanie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2009 r.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo zmian wysokości kwot na poszczególnych grupach zadaniowych.

UWAGA:
W przypadku braku środków finansowych na koncie Funduszu możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanego dofinansowania.
Realizacja programu dofinansowania dla osób fizycznych od 30 października 2009 r. i w roku 2010 uzależniona będzie od uchwalenia proponowanych zmian w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 pok. 405; pod nr tel. 616 88 48, 616 88 45.

 Kontrole realizacji zadań realizowanych przez osoby fizyczne związanych ze zmianą sysytemu ogrzewania na proekologiczny Przeczytaj o dofinansowaniu

Pobierz wniosek
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH O PRZYZNANIE ŚRODKÓW DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNY / INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGI / PODŁĄCZENIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH O PRZYZNANIE ŚRODKÓW DO BUDOWY PRZYDOMOWEJ, BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 2 M3/D
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH O PRZYZNANIE ŚRODKÓW DO WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH O PRZYZNANIE ŚRODKÓW DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ DRZEW UZNANYCH ZA POMNIKI PRZYRODY

Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska 
Referat Funduszy Ekologicznych, Planowania i Realizacji Budżetu 
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
telefony:  012 616 88 44,  012 616 88 45,  012 616 88 46, 012 616 88 48, 012 616 88 49, 012 616 88 50,  012 616 88 51   fax:  012 616 88 47 
wyslij maila