Jednoosobowe Spółki Miasta Krakowa

 

 Krakowski Holding Komunalny S.A.

 

KRS: 0000006301

30-347 Kraków ul. Brożka 3
tel. 12 269-15-05
fax 12 269-15-10
e-mail: biuro@khk.krakow.pl
www: http://www.khk.krakow.pl

bip: http://www.khk.krakow.pl/bip/

 

Przedmiot działalności:
- wykonywanie funkcji właścicielskich oraz pełnienie obowiązków spółki dominującej Podatkowej Grupy Kapitałowej względem spółek zależnych, tj. MPEC S.A., MPWiK S.A., MPK S.A.,ARM S.A.
- nadzorowanie przestrzegania przez spółki zależne zasad Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej podatkowych grup kapitałowych,

Szczegóły działania Podatkowej Grupy Kapitałowej: http://www.khk.krakow.pl/grupa-kapitalowa/
- wspomaganie spółek zależnych w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 

 oraz spółki zależne od KHK:

 

A/ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 

 


KRS: 0000058452
30-969 Kraków al. Jana Pawła II 188
tel. 12 646-55-33, 12 646-52-99
fax 12 644-55-10

e-mail: sekretariat@mpec.krakow.pl
www: http://mpec.krakow.pl/

bip: http://mpec.krakow.pl/bip/

 

Przedmiot działalności:
- wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody,
- produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu, produkcja metalowych wyrobów gotowych, narzędzi - mechanicznych,
- przygotowanie terenu pod budowę,
- budownictwo lądowe i inżynieria wodna,
- wykonywanie instalacji budowlanych i izolacyjnych,
- handel:
* hurtowy detaliczny i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi,
* detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli: naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego,
- zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
- działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne,
- prowadzenie laboratorium ochrony środowiska.

 

B/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

 

KRS: 0000025692 

31-060 Kraków ul. Wawrzyńca 13

adres do korespondencji:
30-347 Kraków ul. Brożka 3
tel. 12 254-10-00
fax 12 266-75-13
e-mail: zarzad@mpk.krakow.pl

www: http://www.mpk.krakow.pl/

bip: http://bip.mpk.krakow.pl/

 

Przedmiot działalności:
- przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
- przewóz osób w innych formach organizacji
- świadczenie innych usług w zakresie przewozu
- prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i usługowej o profilu wielobranżowym.

 

C/ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 

KRS: 0000057956

30-106 Kraków ul. Senatorska 1
tel. 12 424-23-00
fax 12 424-23-22
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl
www: https://wodociagi.krakow.pl/

bip: http://bip.mpwik.krakow.pl/

 

Przedmiot działalności:
- ujmowanie, uzdatnianie, dostawa i dystrybucja wody,
- odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków,
- eksploatacja obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- działalność w zakresie inżynierii sanitarnej, projektowanie oraz doradztwo techniczne,
- specjalistyczne prace ziemne i budowlane,
- wynajem sprzętu budowlanego i specjalistycznego,
- budownictwo ogólne, inżynieria wodna i lądowa,
- handel hurtowy detaliczny i komisowy wyrobami związanymi z branżą wodno-kanalizacyjną, elektroniczną, teletechniczną oraz aparaturą kontrolno-pomiarową,
- produkcja wyrobów metalowych, maszyn i narzędzi mechanicznych, materiałów budowlanych,
- usługi w zakresie:
* pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
* badań, napraw montażu i legalizacji wodnych urządzeń pomiarowych,
* hotelarstwa, gastronomii i innych związanych z rekreacją i wypoczynkiem,
* ekologii ratownictwa związanego z ochroną środowiska,
* eksploatacji kanalizacyjnej, odwodnień i wodościeków,
- realizacja własnych programów, mających na celu ochronę środowiska.

 

 

D/ Arena Kraków S.A. (dawne: Agencja Rozwoju Miasta S.A.)

 

KRS: 0000146404

31-571 Kraków ul. Stanisława Lema 7
tel. 12 349-11-03
fax 12 290-99-60
e-mail: board@arenakrakow.pl
www: http://www.arenakrakow.pl/

bip: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=613

 

 

Przedmiot działalności:
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- działalność w zakresie architektury,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- reklama,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów'
- działalność związaną ze sportem,
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- pozostała działalność związana ze sportem,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność wspomagająca edukację,
- działalność obiektów kulturalnych.

 

 

 


 

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o. o. ( dawniej Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o.)

(na mocy umowy darowizny udziałów z dnia 9 grudnia 2019 r. spółka z dniem 31 grudnia 2019 r. stała się jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków)

 

 

KRS: 0000779952

30-081 Kraków, ul. Królewska 57

tel. 12 293-45-90

e-mail: biuro@armk.pl

www:  http://armk.pl

bip: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=620

 

Przedmiot działalności:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

- działalność w zakresie architektury;

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 

 

 Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

 

KRS: 0000111672

30-149 Kraków ul. Balicka 56
tel. 12 637-59-47
fax 12 637-57-64
e-mail biuro@balicka.pl 
www: http://balicka.pl

bip: http://balicka.pl/site/bip


Przedmiot działalności:
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- transport drogowy towarów,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- pozostała działalność wydawnicza,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

 

KRS: 0000189262

31-580 Kraków ul. Nowohucka 1
tel. 12 646-23-00, 12 646-22-02
fax 12 646-23-50
e-mail: mpo@mpo.krakow.pl
www: http://www.mpo.krakow.pl/

bip: http://bip.mpo.krakow.pl/

 

Przedmiot działalności:
- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- usługi zimowego i letniego utrzymania dróg, placów i ulic,
- administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych „Barycz",
- sprzedaż detaliczna paliw.

 


Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji

(w dniu 24.01.2020 r. Nadwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki)

 

 

KRS: 0000506265

30-059 Kraków, ul. Władysława Reymonta 20
tel. 12 341-85-51

fax 12 341-84-83
e-mail: zarzad@mi.krakow.pl
www: http://mi.krakow.pl

bip: http://bip.malopolska.pl/miejskainfrastruktura/Article/id,282068.html

 

  

Przedmiot działalności:
wykonywanie zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na prowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania i prowadzenie Parkingu Stare Podgórze.


Trasa Łagiewnicka S.A.

 

KRS: 0000609970

30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 14C

tel. (12) 357 80 00

e-meil: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

www: http://trasalagiewnicka.krakow.pl/ 

bip: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=614

 

 

Przedmiot działalności:

- budowa i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków,

- gospodarowanie mieniem Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonym do wykonywania zadań,

- prowadzenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku Gminy.