BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna w Krakowie

Logo Trasa Łagiewnicka S.A

Trasa Łagiewnicka SA

Adres: Józefa Marcika 14C, 30-443 Kraków

Telefon: (12) 357 80 00

Email: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

WWW: http://www.trasalagiewnicka.krakow.pl/

 

 Zakres działania:

Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:

a. przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,

b. utrzymywaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt. a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042 r.obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

c. przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskaniu innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno – użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka

 

 

 

Infor­ma­cja publiczna, która nie została udo­stęp­niona w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej jest udo­stęp­niana na wnio­sek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej). Infor­ma­cja publiczna, która może być nie­zwłocz­nie udo­stęp­niona, jest udo­stęp­niana w for­mie ust­nej lub pisem­nej bez pisem­nego wnio­sku (art. 10 ust. 2 ustawy).

 

Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej na wnio­sek nastę­puje bez zbęd­nej zwłoki, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku. Jeżeli infor­ma­cja nie może być udo­stęp­niona w powyż­szym ter­mi­nie , pod­miot obo­wią­zany do jej udo­stęp­nie­nia powia­da­mia w tym ter­mi­nie o powo­dach opóź­nie­nia oraz o ter­mi­nie, w jakim udo­stępni infor­ma­cję, nie dłuż­szym jed­nak niż 2 mie­siące od dnia zło­że­nia wnio­sku (art. 13 ust. 1 i 2).