Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Rozbudowa ulicy Bosackiej (drogi gminnej, klasy Z zbiorczej) z budową ronda do połączenia z ulicą Wita Stwosza, wraz z odwodnieniem w Krakowie (odc. A-C1 km 0+019.00-0+098.00, odc. C-D km 0+000.00 – 0+170.00 i odc. C-E km 0+000.00-0+050.00) oraz przebudową Wita Stwosza, wraz z infrastrukturą techniczną: budową sieci kanalizacji ogólnospławnej (średnica DN300 mm o długości L=28.00 m, odc. A-C1 km 0+028.50-0+055.00; średnica DN500 mm o długości L=29.50 m, odc. C-E km 0+008.00-0+035.50; średnica DN600 mm o długości L=154.50 m, odc. C-D km 0+009.00-0+143.00) i sieci oświetlenia ulicznego (o dłu-gości L=330 m; odc. A-C1 km 0+ 017.00-0+094.00, odc. C-D km 0+000.00-0+178.00), przebudową sieci energetycznej (o długości L=131 m; odc. A-C1 km 0+056.00-0+101.00, odc. C-D km 0+134.00-0+155.00) i wodociągowej (średnica DN160 mm o długości L=59.50 m, odc. C-E km 0+ 004.00-0+052.00), zabezpieczeniem sieci teletechnicznej (o długości L=9.50 m, odc. A-C1 km 0+030.30) oraz likwidacją odcinków sieci: energetycznej (o długości 155 m), sieci kanalizacyjnej (o długości 90 m), sieci wodociągowej (o długości 70 m)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto¬wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz.U.2017.1257, ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 28 czerwca 2018 r. wydał decyzję, znak: WI-I.7821.1.9.2018.MP, o uchyleniu w części decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 16/6740.4/2017 z 03 października 2017 r., znak: AU-01-3.6740.4.5. 2017.JZI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Bosackiej (drogi gminnej, klasy Z zbiorczej) z budową ronda do połączenia z ulicą Wita Stwosza, wraz z odwodnieniem w Krakowie (odc. A-C1 km 0+019.00-0+098.00, odc. C-D km 0+000.00 – 0+170.00 i odc. C-E km 0+000.00-0+050.00) oraz przebudową Wita Stwosza, wraz z infrastrukturą techniczną: budową sieci kanalizacji ogólnospławnej (średnica DN300 mm o długości L=28.00 m, odc. A-C1 km 0+028.50-0+055.00; średnica DN500 mm o długości L=29.50 m, odc. C-E km 0+008.00-0+035.50; średnica DN600 mm o długości L=154.50 m, odc. C-D km 0+009.00-0+143.00) i sieci oświetlenia ulicznego (o dłu-gości L=330 m; odc. A-C1 km 0+ 017.00-0+094.00, odc. C-D km 0+000.00-0+178.00), przebudową sieci energetycznej (o długości L=131 m; odc. A-C1 km 0+056.00-0+101.00, odc. C-D km 0+134.00-0+155.00) i wodociągowej (średnica DN160 mm o długości L=59.50 m, odc. C-E km 0+ 004.00-0+052.00), zabezpieczeniem sieci teletechnicznej (o długości L=9.50 m, odc. A-C1 km 0+030.30) oraz likwidacją odcinków sieci: energetycznej (o długości 155 m), sieci kanalizacyjnej (o długości 90 m), sieci wodociągowej (o długości 70 m), na wymienionych w decyzji działkach z obr. 8 jedn. ewid. Kraków – Śródmieście i w tym zakresie o orzeczeniu co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

 

Ww. decyzja jest ostateczna.

 

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez jej adresatów, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Ponadto 4 lipca 2018 r. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie, znak: WI-I. 7821.1.9.2018.MP, o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w ww. decyzji.

 

Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i postanowienia Wojewody Małopolskiego w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 80 (lub 79) na parterze, w poniedziałek: w godz. 9.00 – 14.00, a od wtorku do piątku: w godz. 8.00 – 14.00, lub uzyskać informacje w sprawie pod numerem telefonu: 12 39 21 405 (lub 12 39 21 946).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11