Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

O B W I E S Z C Z E N I E  P r e z y d e n t a  M i a s t a  K r a k o w a  Kraków, dnia 19.06.2018 r.

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1469 ze zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 21.08.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap IV: budowa odcinka od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 2+876.91 do km 3+459.82)”, znak: AU-01-3.6740.4.12.2017.JZI – na wniosek złożony 21.08.2017 r., (uzupełniony 22.09.2017 r.) przez Pana Macieja Lorenca, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., udzielonego przez Pana Mariusza Piątkowskiego, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa, zgodnie z pełnomocnictwem Nr 48/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w zakresie następujących robót budowlanych:

1) Budowa ulicy dwujezdniowej na odcinku od km 2+876.91 do km 3+459,82 o długości ok. 583 m, o szerokościach jezdni 2x7m i 2x10,5m wraz z:

• przebudową ul. Turowicza i Herberta na odcinku od km 0+000.00 - 0+181.86

• przebudową ul. Przykopy na odcinku od km 0+000.00 -0+009.94

• budową węzła drogowego „Turowicza”,

• budową chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

• budową 2 zjazdów - km 0+231,28; 0+243,53

• przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na całej długości wnioskowanego odcinka,

• budową systemu odwodnienia

2) Budowa tunelu prowadzącego trasę główną pod skrzyżowaniami z ul. Turowicza i Herberta wraz z infrastrukturą oraz budowlami technicznymi niezbędnymi dla zarządzania, zasilania i sterowania,

3) Budowa i przebudowa linii tramwajowej

4) Przebudowa torowiska na pętli tramwajowej

5) Kanalizacja deszczowa:

• Ł-7a od km ok.0+000 do km ok. 0+245;

• Ł-8b od km ok.0+000 do km ok. 0+235;

• trasa główna od km ok. 3+160 do km ok. 3+420;

• tunel TD-12 od km ok. 2+940 do km ok. 3+160;

• ul. Turowicza od km ok. 0+025 do km ok.0+115;

• Ł-7b od km ok. 0+000 do km ok. 0+199;

• Ł-8a od km ok.0+090 do km ok. 0+179;

• trasa główna od km ok. 2+276,91 do km ok.2+950;

• tory tramwajowe wraz z peronami i zajezdnią od km ok. 1+155 do km ok. 1+702 (tor lewy);

• tory tramwajowe wraz z peronami i zajezdnią od km ok. 1+150 do km ok. 1+695 (tor prawy).

6) Budowa ekranów akustycznych;

7) Zieleń:

• wycinka istniejącej zieleni,

• nasadzenia.

8) Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

• bariery ochronne,

• ogrodzenie drogi,

• oznakowanie poziome i pionowe wraz z fundamentami konstrukcji bramowych i kratownicowych,

• elementy systemu zarządzania ruchem,

• kanał technologiczny od km 2+876,91 do km 3+406,07 o długości l = 631,0 m;

9) Oświetlenie:

• rozbiórka istniejącej instalacji oświetleniowej wraz ze szafami, słupami, okablowaniem, oprawami i wysięgnikami długości 2583,32m – km 2+876,91 – 3+414,99

• montaż i ustawienie nowych szaf oświetleniowych wieloobwodowych wraz z kompletnym wyposażeniem w układy sterujące, fundamenty prefabrykowane, w obudowach izolacyjnych,

• budowa obwodów oświetleniowych kablem YKXS 5x16mm2 prowadzonych w rurach osłonowych RHDPEk 75,

• budowa zasilania wiat przystankowych kablem YKXS 3x6mm2,

• budowa dedykowanego oświetlenia projektowanej drogi za pomocą opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach stalowych lub aluminiowych okrągłych na wysokości 9-10m(drogi porzeczne) lub 12m(trasa główna)

• montaż i ustawienie słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi na konstrukcjach obiektów,

• montaż opraw oświetleniowych na słupach sygnalizacyjno – oświetleniowych oraz trakcyjno-oświetleniowych,

• budowa linii zasilających WLZ z przyłączy elektroenergetycznych,

• budowa przepustów kablowych z rur RHDPEp 110/6,3.

10) Zasilanie obiektów:

• km 3+405,03- budowa złącza kablowego średniego napięcia

• km 2+882,76- km 3+405,03 – budowa linii kablowych SN 15kV o długości 722m

• km 2+976,16 - budowa stacji transformatorowej w budynku TD 12

• km 2+962,52 - km 3+050,82 – budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 151m

11) Zagospodarowanie terenów nad tunelami drogowymi;

12) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

• linie energetyczne nN, SN:

 przebudowa linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż ul. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul Harcmistrza Stanisława Milana, ul. Myślenickiej o długości 213,5m – km 2+880,76 - km 0+213,5

 przebudowa linii kablowej nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż ul. Zbigniewa Herberta, ul. Wincentego Witosa o długości 290,0m – km 3+060,79 - km 3+264,93

 przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami, biegnącej wzdłuż ul. Turonia o długości 2,5m – km 3+113,44 - km 3+196,55

 przebudowa linii kablowych nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż ul. Przykopy o długości 3m – km 3+227,78- km 3+234,88

 km 3+404,03 - km 3+410,74– przebudowa linii kablowej nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż ul. Wincentego Witosa, ul Porucznika Halszki o długości 12m

 przebudowa linii kablowych SN 15kV, biegnących wzdłuż ul. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Myślenickiej o długości 82m – km 3+026,95 - km 3+057,57

 sprawdzenie normatywnych odległości projektowanego układu drogowego od linii napowietrznej WN 110kV, przęsło 14-15, relacji Skawina – Bonarka, Bonarka – Piaski Wielkie – km 3+120,39 - km 3+131,15

 przebudowa i budowa sieci trakcyjnej tramwajowej łańcuchowej i płaskiej, długości 2119m – km 2+882,59 - 3+422,50

 przebudowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic, długości 196m – km 3+297,79 - 3+408,18

• kanalizacja ogólnospławna i sanitarna:

 Od km 2+887,17 do km 3+001,03 budowa i rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej „KO10” Ø250, Ø150 o długości 129m

 Od km 2+883,01 do km 3+303,93 budowa i rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej „KO9” DN600x900, Ø600, Ø400, Ø300 o długości 445m

 Od km 2+883,47 do km 2+939,63 rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej

 W km 2+892,99 rozbiórka istn. zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-22

 W km 3+020,52 rozbiórka istn. zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-23

 W km 3+043,14 rozbiórka istn. zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-23a

 W km 3+179,86 budowa studni kanalizacyjnej

 W km 3+182,75 budowa studni kanalizacyjnej

 W km 3+187,87 rozbiórka istn. zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-24

 W km 3+195,52 rozbiórka istn. zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-25

• sieć wodociągowa:

 Od km 2+876,43 do km 2+982,69 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W9” DN150 o długości 160m wraz z przyłączami

 Od km 2+883,40 do km 2+965,07 rozbiórka sieci wodociągowej

 W km 2+927,13 budowa hydrantu DN80 Hp9a

 Od km 3+036,04 do km 3+191,08 rozbiórka sieci wodociągowej

 Od km 3+037,89 do km 3+039,07 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W10” DN150 o długości 66m wraz z budową przyłącza wodociągowego DN150 o długości 4m, budową zasilania tunelu i instalacją wewnętrzną

 Od km 3+159,13 do km 3+163,23 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W11” DN150 o długości 24,5m wraz z budową przyłącza wodociągowego DN150 o długości 7m, budową zasilania tunelu i instalacją wewnętrzną

 W km 3+177,45 budowa hydrantu DN80 Hp10a

 Od km 3+406,34 do km 3+419,32 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W12” DN400 o długości 18,5m

• sieć gazowa:

 od km 2+996,40 do3+001,98 km budowa i rozbiórka gazociągu s/c G9 Ø63PE o długości 59,5 m,

 od km 3+176,20 do km 3+365,00 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G10 Ø180PE o długości 206,5 m,

 od km 3+365,00 do km 3+412,30 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G10a Ø280 PE o długości 84,0 m.

 

 

• sieć teletechniczna:

 budowa i rozbiórka rurociągu kablowego, od km 2+876,91 do km 3+ 387,54 o długości l = 531,0 m;

 budowa i rozbiórka kanalizacji teletechnicznej, od km 2+876,91 do km 3+318,27 o długości l = 657,5 m;

Działki w całości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 46:

384, 393, 394, 401, 382/2, 382/3, 382/4, 383/1, 383/2, 385/1, 385/4, 386/5, 388/3, 390/10, 390/5, 390/9, 391/1, 392/1, 392/2, 395/1, 396/1, 397/12, 397/13, 397/14, 397/15, 397/8, 400/10, 400/12, 400/2, 400/6, 403/2, 403/6, 404/1, 404/2, 405/1, 406/3, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 407/2, 407/4, 407/5, 408/4, 408/6, 408/7, 408/9, 409/1, 409/2, 410/3, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 414/10, 414/12, 414/3, 414/5, 414/6, 416/3, 416/5, 416/6, 416/8, 417/3, 417/5, 417/6, 417/8, 418/3, 418/9, 419/9, 432/4, 449/2, 450/10, 450/3, 450/8, 458/4, 459/1, 459/10, 459/3, 459/9, 460/1, 460/2

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 48:

415, 437, 256/6, 257/7, 402/1, 402/3, 403/10, 403/3, 403/5, 403/8, 404/1, 404/4, 407/3, 407/5, 408/1, 408/4, 409/12, 409/36, 409/38, 409/39, 409/9, 410/3, 410/4, 410/5, 413/11, 413/3, 413/4, 413/8, 414/3, 414/4, 414/7, 416/10, 416/25, 416/26, 416/28, 416/30, 416/7, 417/3, 417/6, 417/7, 418/10, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/27, 418/28, 418/6, 418/8, 435/3, 436/1, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440/17, 440/18, 440/19, 440/20, 440/21, 440/22, 440/23, 440/24, 440/25, 440/26, 440/27, 441/3, 441/9, 442/15, 442/8, 443/9, 444/6, 477/12, 477/13, 477/2, 477/5, 479/4, 479/7, 506/95, 506/97, 506/99

 

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji ulegające podziałowi:

Pogrubieniem oznaczono działki po podziale przeznaczone pod inwestycję

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 46:

458/5 (458/6, 458/7), 385/5 (385/6, 385/7), 388/4 (388/5, 388/6), 390/11 (390/12, 390/13), 400/11 (400/14, 400/15), 450/11 (450/12, 450/13)

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 48:

416/31 (416/43, 416/44), 416/29 (416/45, 416/46)

 

Działki w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie ulegające podziałowi – stanowiące pas drogowy

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 46

381/3, 448/3, 448/4

 

Działki poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję - objęte obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych:

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 46:

386/6, 390/13 (390/11- przed podziałem), 391/2, 395/2, 400/15 (400/11 – przed podziałem), 400/13, 408/10, 416/9, 419/10, 432/5, 450/9, 450/13 (450/11 – przed podziałem)

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 48:

256/7, 409/40, 409/41, 409/42, 409/43, 410/6, 413/9, 413/12, 414/8, 416/44 (416/31 – przed podziałem), 441/10, 442/16, 506/96, 506/98

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 46:

• Działka nr 458/5 dzieli się na działki nr: 458/6 i 458/7

• Działka nr 385/5 dzieli się na działki nr: 385/6 i 385/7

• Działka nr 388/4 dzieli się na działki nr: 388/5 i 388/6

• Działka nr 390/11 dzieli się na działki nr: 390/12 i 390/13

• Działka nr 400/11 dzieli się na działki nr: 400/14 i 400/15

• Działka nr 450/11 dzieli się na działki nr: 450/12 i 450/13

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 48:

• Działka nr 416/31 dzieli się na działki nr: 416/43 i 416/44

• Działka nr 416/29 dzieli się na działki nr: 416/45 i 416/46

 

Ponadto Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 13 czerwca 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem znak: OO.4222.2.2018.ASu uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie można zaskarżyć w odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 830 do 1430.

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma poddotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Data aktualizacji:
2018-06-19