Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-3.6730.2.1495.2017.MLU

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 07.06.2018 r.

AU-02-3.6730.2.1495.2015.MLU

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne na częściach działek nr 231/1, 232/4 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Imielnej w Krakowie”

 

• tut. organ wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Ministra Środowiska o wydanie postanowień w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

• zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00.

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07.06.2018 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ LUTOWSKI
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data aktualizacji:
2018-06-07