Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczacym sie postepowaniu i wydaniu postanowienia o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.6.2018.LP                                                                                                Kraków, dnia 29.05.2018r.

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamknięta komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie wraz z: instalacjami wewnętrznymi położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiornika wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiornika na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/74 i 30/54, obr. 9 Krowodrza; budową przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej i opadowej”.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamknięta komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie wraz z: instalacjami wewnętrznymi położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiornika wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiornika na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/74 i 30/54, obr. 9 Krowodrza; budową przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej i opadowej”, z wniosku osoby fizycznej, wydane zostało postanowienie z dnia 29.05.2018r. znak: WS-04.6220.6.2018.LP o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – 31-949 Kraków, os. Zgody 2) w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29 maja 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-29
Data publikacji:
2018-05-29
Data aktualizacji:
2018-05-29