Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                                                                      

   WS-05.6131.1.111.2018.KT

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków przy ul. Królowej Jadwigi 219, Królowej Jadwigi 219A, 30-218 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu ul. Królowej Jadwigi 219 dz. nr 93/7 obr. 10 Krowodrza.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 22.06.2018 r. o godz. 13:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Królowej Jadwigi 219

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Wspólnota Mieszkaniowa Budynków przy ul. Królowej Jadwigi 219, Królowej Jadwigi 219A, 30-218 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia :29 maja 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-29
Data publikacji:
2018-05-29
Data aktualizacji:
2018-05-29