Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-goto¬wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-stępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że decyzją znak: WI-I.7821.1.4.2018.EZ (WI-IX.7821.1.12.2014) z 16 maja 2018 r. zostało umorzone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Szczepanika (działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Pani Alicji Strojnowskiej, Pani Danuty Malik, Pani Krystyny Malinowskiej, Pani Ilony Rumian, Pani Wiesławy Zarębskiej, Pana Wacława Seredyńskiego i Pana Tadeusza Kwinty) o wznowienie postępowania admi-nistracyjnego zakończonego decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX. 7821.1.23.2013 z 30 stycznia 2014 r., utrzymującą w mocy decyzję Starosty Wielickiego znak: BGN.6740.1.8.2013 z 31 lipca 2013 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-wej, pn.: Rozbudowa ulic Rogozińskiego, Alei Pokoju, Kordylewskiego, wraz ze skrzyżowa-niem, linią tramwajową w Alei Pokoju oraz infrastrukturą techniczną w Krakowie.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 79 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1600, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1500, telefon: 12 39 21 946.

 

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za do-ko¬nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-05-17
Data publikacji:
2018-05-17
Data aktualizacji:
2018-05-17