Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

 

zawiadamia o wydaniu postanowienia z 10 maja 2018 r., znak: WI-XI.7840.1.80.2018.EBU o wznowieniu na wniosek Bogdana Nowaka, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 11/BK/2015 z 30 lipca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.31.2015.KS, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającemu przez pełnomocnika Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: CE Project Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 31-514 Kraków, Al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - Stacja Kraków Mydlniki od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133 – obiekt 14, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. postanowieniami i materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie (powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.80.2018.EBu) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 67, tel. 12 39 21 667, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data aktualizacji:
2018-05-14