Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

 

WS-05.6131.1.140.2018.AŻ                                                              Kraków, dnia 11.05.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Wspólnota Właścicieli Lokali w Budynku przy ul. Zakopiańskiej 2B, Zakopiańska 2B, 30-418 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Zakopiańska 2 B dz. nr 215/9 obr. 30 Podgórze.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Zakopiańskiej 2 B.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Wspólnotę Właścicieli Lokali w Budynku przy ul. Zakopiańskiej 2B, Zakopiańska 2B, 30-418 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14 maja 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data aktualizacji:
2018-05-14