Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-1.6740.4.5.2018.EFI Kraków, 16.04.2018

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031),

 

zawiadamia się, że w dniu 23.02.2017r.

 

Prezydent Miasta Krakowa

reprezentowany przez

dyrektora Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 30-002 Kraków

którego przed Urzędem reprezentują:

Pani Joanna Garpiel, Pan Szczepan Garpiel,

 

złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

Rozbudowa ulicy Chylińskiego jako drogi gminnej klasy D – dojazdowa w km 0+000.00 ÷ 0+286.00 wraz z przebudową i budową chodników, budową bezpieczników, budową korytka ściekowego, budową ścian oporowych, przebudową schodów terenowych, budową pochylni, rozbiórką budynku, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową i budową sieci oświetlenia, przebudową sieci energetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci teletechnicznej kolejowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową zjazdów na działkach:

- w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstałych w wyniku podziału działek (w nawiasach podano działki po podziale przeznaczone pod inwestycję) na działkach nr:

201/2, 192/1, 165 (165/1) obręb 30 Krowodrza

781/7, 781/9, 728/6, 716/2 (716/3), 843/1 (843/5), 719 (719/1), 720 (720/1), 721 (721/1), 725 (725/1), 727 (727/1), 728/2 (728/9), 728/8 (728/11), 730 (730/1), 795 (795/1), 733/2 (733/3), 734 (734/1), 796 (796/1), 742 (742/1) obręb 29 Krowodrza

- w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy, rozbudowy przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz innych dróg publicznych na działkach nr:

1209, 1210 obręb 43 Krowodrza

166/77, 166/72, 192/2, 201/1, 165 (165/2) obręb 30 Krowodrza

715/5, 716/2 (716/4), 843/1 (843/6), 719 (719/2), 843/2, 727 (727/2), 725 (725/2), 730 (730/2), 795 (795/2), 733/2 (733/4), 732, 781/8, 781/5, 781/10 obręb 29 Krowodrza

- w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów na działkach nr:

715/5, 716/2 (716/4), 843/1 (843/6), 719 (719/2), 843/2, 725 (725/2), 727 (727/2), 796 (796/2), 741, 742 (742/2) obręb 29 Krowodrza.

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczony pod drogę)

Obręb 30 Krowodrza:

1. Działka nr 165 dzieli się na działki nr: 165/1, 165/2

Obręb 29 Krowodrza

2. Działka nr 716/2 dzieli się na działki nr: 716/3, 716/4

3. Działka nr 843/1 dzieli się na działki nr: 843/5, 843/6

4. Działka nr 719 dzieli się na działki nr: 719/1, 719/2

5. Działka nr 720 dzieli się na działki nr: 720/1, 720/2

6. Działka nr 721 dzieli się na działki nr: 721/1, 721/2

7. Działka nr 725 dzieli się na działki nr: 725/1, 725/2

8. Działka nr 727 dzieli się na działki nr: 727/1, 727/2

9. Działka nr 728/2 dzieli się na działki nr: 728/9, 728/10

10. Działka nr 728/8 dzieli się na działki nr: 728/11, 728/12

11. Działka nr 730 dzieli się na działki nr: 730/1, 730/2

12. Działka nr 795 dzieli się na działki nr: 795/1, 795/2

13. Działka nr 733/2 dzieli się na działki nr: 733/3, 733/4

14. Działka nr 734 dzieli się na działki nr: 734/1, 734/2

15. Działka nr 796 dzieli się na działki nr: 796/1, 796/2

16. Działka nr 742 dzieli się na działki nr: 742/1, 742/2

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1.

Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 8°° do 15°°.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-04-16
Data publikacji:
2018-04-16
Data aktualizacji:
2018-04-16