Dokument archiwalny
Ponowny nabór na Miejskiego Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic w 2018 r.

Ogłasza się ponowny nabór na Miejskiego Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic w 2018 r. w związku z wycofaniem się części kandydatów.

 

W zgłoszeniu na funkcję Miejskiego Komisarza Wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, wykształcenie, informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań o podobnym charakterze np. referenda. Preferowane jest wykształcenie prawnicze.

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem kandydatury na Miejskiego Komisarza należy przesłać na adres: br.umk@um.krakow.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

 

Miejskiego Komisarza wyborczego wspólnego dla wszystkich dzielnic powołuje się dla przeprowadzenia wyborów. Zgodnie z § 90 Statutów Dzielnic Miejskiego Komisarza Wyborczego powołuje Rada Miasta co najmniej na 6 miesięcy przed ostatnim dniem wolnym od pracy poprzedzającym upływ kadencji rad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w tej sprawie przedkłada Radzie Miasta jej Przewodniczący. Miejski Komisarz Wyborczy nie może kandydować na członka Rady ani być mężem zaufania.

 

Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu za organizację i przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic przysługuje dieta. Zgodnie z § 99 ust. 2 Statutów Dzielnic, wysokość diety dla Miejskiego Komisarza Wyborczego określa Prezydent Miasta w preliminarzu kosztów wyborów. Dieta Miejskiego Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic w 2014 r. wynosiła 20.000 zł i płacona była w dwóch etapach:

1. Pierwszy etap - w wysokości 50% należnej diety – po ogłoszeniu wyników wyborów,

2. Drugi etap - w wysokości 50% – po przedstawieniu Radzie Miasta Krakowa informacji o przeprowadzeniu wyborów.

 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiego Komisarza Wyborczego zapewnia wspólne dla wszystkich Dzielnic Biuro Wyborcze. Biuro jest powoływane przez Miejskiego Komisarza Wyborczego w ramach środków określonych zgodnie z § 88 Statutów Dzielnic. Prezydent Miasta zapewnia Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu możliwość zatrudnienia pracowników w Biurze Wyborczym.

 

Zgodnie z § 91 ust. 1 Statutów Dzielnic do zadań Miejskiego Komisarza Wyborczego należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego (w tym przez komisje wyborcze),

2) ustalanie liczby wybieranych członków Rady,

3) tworzenie okręgów wyborczych na wniosek Prezydenta Miasta zaopiniowany przez Radę,

4) tworzenie obwodów głosowania,

5) powoływanie składu komisji wyborczych w oparciu o zasady ustalone w § 95 oraz w § 96,

6) rozpatrywanie skarg na działalność dzielnicowej komisji wyborczej,

7) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do Rad Dzielnic oraz podawanie ich do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa,

8) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,

9) przekazanie Radzie Miasta informacji o przebiegu i wynikach wyborów,

10) prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika,

11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami Ordynacji.

 

Miejski Komisarz Wyborczy wydaje zarządzenia i postanowienia w zakresie swoich uprawnień określonych Ordynacją.

 

Miejski Komisarz Wyborczy w formie postanowień, uchyla uchwały i postanowienia dzielnicowej komisji wyborczej podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z Wytycznymi i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do Miejskiego Komisarza Wyborczego.

 

Miejski Komisarz Wyborczy wydaje Wytyczne wiążące komisje wyborcze, określające szczegółowo tryb pracy komisji wyborczych.

 

Miejski Komisarz Wyborczy ustala jednakowe dla wszystkich Dzielnic:

1) wzór pieczęci komisji wyborczych,

2) wzór zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych,

3) wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady,

4) wzór protokołów rejestracji kandydatów na członków Rady,

5) wzór oświadczeń składanych przez członków komisji wyborczych,

6) wzór oświadczeń składanych przez kandydatów na członków Rady,

7) wzór zaświadczeń dla mężów zaufania,

8) wzór kart do głosowania,

9) wzór protokołów głosowania i protokołów ustalania wyników wyborów,

10) wzór zaświadczeń o wyborze,

11) wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,

12) wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-04-09
Data publikacji:
2018-04-09
Data aktualizacji:
2018-04-09