Dokument archiwalny
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 8 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 6 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 8 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 6 lokalizacjach

na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

 

 zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto z poźn. zm. i zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy

placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Dietla

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

1) Przedmiotem udostępnienia jest 8 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 6 lokalizacjach oznaczonych numerami od 1 do 6 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia):

a) 1 uprawnienie (wyłącznie na nieparzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży certyfikowanych „Obwarzanków Krakowskich” – na chodniku Rynku Głównego przed kamienicą nr 20 (miejsce nr 1),

 

b) 2 uprawnienia (odrębnie na parzyste i nieparzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży kasztanów jadalnych – na Plantach Krakowskich w okolicy Barbakanu (miejsce nr 2),

 

c) 2 uprawnienia (odrębnie na parzyste i nieparzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży pamiątek z umieszczonym herbem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – na chodniku Rynku Głównego w okolicy Bazyliki Mariackiej (miejsce nr 3),

 

d) 3 uprawnienia do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim:

- na płycie Rynku Głównego pomiędzy kościołem św. Wojciecha a pomnikiem

Adama Mickiewicza – wyłącznie w parzyste dni miesiąca (miejsce nr 4),

- na chodniku Małego Rynku – wyłącznie w parzyste dni miesiąca (miejsce nr 5),

- na bulwarze Czerwieńskim – wyłącznie w parzyste dni miesiąca (miejsce nr 6).

 

2) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) wskazane są załącznikiem do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto z późn. zm.

 

3) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) obejmują powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska, tj. maksymalnie:

a) do 2,0 m² dla miejsca wskazanego w pkt. 1) lit. a),

b) do 3,0 m² dla miejsca wskazanego w pkt. 1) lit. b ) – d)

 

2. Czas udostępnienia.

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 18/19 maja 2018 r. do dnia 29/30 września 2019 r.

 

3. Warunki prowadzenia handlu.

1) Dopuszczalny asortyment:

a) dla miejsca handlowego nr 1 – wyłącznie obwarzanki krakowskie posiadające certyfikat dla producenta produktów w kategorii Chronione Oznaczenia Geograficzne, wydany przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych w Krakowie lub przez akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące,

 

b) dla miejsca handlowego nr 2 – wyłącznie kasztany jadalne,

 

c) dla miejsca handlowego nr 3 – wyłącznie pamiątki z nazwą i herbem miasta Krakowa,

 

d) dla miejsc handlowych o numerach od 4 do 6 – wyłącznie pamiątki o charakterze krakowskim.

2) Przed zawarciem umowy stoisko handlowe powinno uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta.

3) Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż certyfikowanych obwarzanków krakowskich oraz kasztanów jadalnych musi uzyskać przed zawarciem umowy odpowiednio:

 

a) potwierdzenie z ostatnich trzech miesięcy w formie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,

 

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

 

4. Opłaty.

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego, przeliczoną według wylicytowanej stawki. Opłata ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

2) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

Dla każdego uprawnienia wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI PRZETARGU.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

a) ich działalność gospodarcza nie jest zawieszona,

b) w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

c) wnieśli wadium w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. w wysokości:

 

• 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno uprawnienie

• wielokrotności powyższej kwoty – w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno uprawnienie. Liczba krotności powyższej kwoty określa ilość możliwych do wylicytowania uprawnień.

Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać w formie przelewu w taki sposób, aby najpóźniej 20 kwietnia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium należy dopisać słowa „WADIUM – PARK KULTUROWY”.

 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje uprawnienie do zawarcia umowy udostępnienia terenu zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 1500,00 zł na poczet każdej zawartej umowy). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium

ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 1500,00 od każdej niezawartej umowy). Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują miejsca, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

 

2) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

 

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy,

 

c) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r.),

 

d) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

 

e) z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy,

 

f) których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r.).

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany”) w okresie jego ważności,

 

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

 

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

 

d) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK (załącznik nr 2),

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

3. Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 2/2018 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK z dnia 23 marca 2018 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10) w dwóch etapach:

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

 

Warunki umowy i termin jej podpisania

  1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorami umów będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.
  2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.
  3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
  4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
  5. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 4 maja 2018 r. zdjęcia stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiału, z którego będzie prowadzona sprzedaż (w celu wystąpienia o opinię Plastyka Miasta).
  6. Umowa ze zwycięzcą licytacji musi zostać zawarta najpóźniej w terminie do dnia 18 maja 2018 r..

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

 

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1),

 

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) lit. d),

 

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) lit. e) tiret drugi.

 

2. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Mikos – Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 12 616-92-52.

 

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.), na tablicach ogłoszeń w budynkach UMK: plac Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28a, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

 

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzory umów,

c) załączniki, o których mowa w ust. 1

 

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

5. Jeżeli przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na każdym etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z przedsiębiorcą nie zostanie zawarta umowa na wylicytowane miejsce lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

 


Szczegółowe warunki organizacji przetargu


Załączniki:

  1. mapka sytuacyjna
  2. oświadczenie
  3. pełnomocnictwo

Wzór umowy - certyfikowany obwarzanek krakowski

Wzór umowy - kasztany jadalne

Wzór umowy - pamiątki z herbem Krakowa

Wzór umowy - pamiątki


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-04-04
Data publikacji:
2018-04-04
Data aktualizacji:
2018-04-04