Dokument archiwalny
KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMK W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży alkoholu, bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.

 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Krakowa, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy,nowych uchwał określających maksymalną liczbęzezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Krakowa będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczeniaw godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa jest planowane w maju 2018 r.

 

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków lub wysłać pocztą na adres jw.oraz w formie elektronicznej na adres sa.umk@um.krakow.pl.

 

 

Informacja o aktualnym stanie prac, zestawienie opinii Dzielnic, mieszkańców i innych zainteresowanych osób na temat sprzedaży alkoholu oraz inne niezbędne informacje znajdują się w dalszej części Komunikatu i załącznikach.

 

 

Przewiduje się następujący harmonogram prac:

 

1. Zbieranie wniosków, propozycji i uwag, w tym od Rad Dzielnic – do 15marca 2018 r.

2. Opracowanie projektów uchwał w sprawie:

a) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta

b) zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

c) wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

– do 30 marca 2018 r.

 

3. Zbieranie opinii i uwag (w tym obligatoryjnie z Rad Dzielnic) w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Kraków - do 30 kwietnia2018 r.

 

4. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa –maj 2018 r.

 

Załączniki:

 

1. UWAGI I OPINIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, POZYSKANE W OKRESIE DO 20.03.2018

 

2. OPINIE RAD DZIELNIC W SPRAWIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZYSKANE W OKRESIE DO 26.03.2018

 

3.Projekt uchwaływ sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwolena sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

6. PODSTAWA PRAWNA NOWYCH ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE KRAKOWA

 

7.  AKTUALNY STAN FAKTYCZNY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

8. WPŁYW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

 

9. WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE W 2017 R.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-03-28
Data publikacji:
2018-03-28
Data aktualizacji:
2018-03-29