Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

AU-01-2.6740.4.2.2018.BUR Kraków, 19.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 26 stycznia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu , ul. Centralna 53 Kraków,

w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Rafał Piętowski, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

 

„Budowa gminnej drogi publicznej klasy lokalnej wyznaczonej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów-Rybitwy”, w zakresie:

• budowy odcinka gminnej drogi publicznej klasy lokalnej od hm 0=10,51 do 3+41,70;

• rozbudowy odcinka drogi powiatowej klasy zbiorczej (ul. Półłanki) w zakresie budowy skrzyżowania z projektowanym odcinkiem drogi gminnej od hm 0+03,62 do hm 0+10,51;

• budowy dwóch zjazdów z projektowanego odcinka drogi w hm 3+41,70;

• budowy odwodnienia drogi w postaci rowu bezodpływowego wraz z jego częściowym zarurowaniem, wpustów deszczowych z przyłączami i studzienek deszczowych wraz z wylotami do projektowanego rowu;

• zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania z ul. Półłanki;

• wycinki kolidującej zieleni;

 

zlokalizowanej na:

- na działkach ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr:

• 244/3, obr. 104 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

- na części działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję):

• 244/2 (244/9), 244/4 (244/10), 244/5 (244/12), 275/3 (275/5) obr. 104 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

- na części działek ewidencyjnych, położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu):

• 238, 239, 244/1, 244/2 (244/8) obr. 104 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie – działki na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy budowy i przebudowy innych dróg publicznych.”

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 104:

• Działka nr 244/2, dzieli się na działki nr: 244/9 i 244/8,

• Działka nr 244/4, dzieli się na działki nr: 244/10 i 244/11,

• Działka nr 244/5, dzieli się na działki nr: 244/12 i 244/13,

• Działka nr 275/3, dzieli się na działki nr: 275/5 i 275/6, 275/7,

 

Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren działek, położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania budowy i przebudowy innych dróg publicznych, nr (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu): 238, 239, 244/1, 244/2 (244/8) obr. 104 jedn. ewid. Podgórze.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 81 10.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19