Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.18.2017.JZI Kraków, 19.03.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 14.03.2018 r., została wydana decyzja nr 3/6740.4/2018 znak: AU-01-3.6740.4.18.2017.JZI, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego:

„Rozbudowa ulicy Dąbskiej wraz z rozbudową i przebudową uzbrojenia terenu”

w zakresie:

 rozbudowy jezdni ulicy Dąbskiej (klasa D, kategoria gminna) na odcinku od wschodniej granicy działek nr 41/52, 50/4 i 225/5 obr. 16 Śródmieście w hm 0+42,94 do zachodniej granicy działek nr 41/40, 41/45, 41/48 i 41/49 obr. 16 Śródmieście w hm 1+56,50; jezdnia o szerokości od 6,00m do 6,60m o długości 113,56m, na działkach nr: 41/39, 41/44 (41/66), 41/55 (41/68), 41/74, 41/77, 50/5 (50/6), 225/7 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 budowy chodnika po północnej stronie jezdni na całej długości wnioskowanego odcinka oraz wzdłuż projektowanych stanowisk postojowych oraz dojścia do posesji wraz ze skarpami; chodnik o szerokości 2,00m i powierzchni 293,50m2, na działkach nr: 41/30 (41/62), 41/39, 41/55 (41/68, 41/78), 41/74, 41/77 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 przebudowy istniejącego zjazdu w ciągu ul. Dąbskiej w hm 0+58,15; jezdnia zjazdu o szerokości 3,00m, na działce nr 41/55 (41/68) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 budowy dwóch zjazdów indywidualnych z ul. Dąbskiej w hm 0+74,82 oraz w hm 1+09,37; zjazd w hm 0+74,82 o szerokości 5,50m i długości 15,10 m; zjazd w hm 1+09,37 o szerokości 6,0m i długości 7,53m, zjazdy na działkach nr: 41/55 (41/68, 41/78) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 budowa 4 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz jednego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanych prostopadle do krawędzi jezdni w ciągu ul. Dąbskiej po północnej stronie jezdni oraz budowa 3 stanowisk postojowych zlokalizowanych przy zjeździe w hm0+74,82 po jego zachodniej stronie, na działkach nr: 41/55 (41/68, 41/78) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 budowy wpustów deszczowych po obu stronach jezdni ul. Dąbskiej (6 szt.), w hm 0+79,95, hm 1+16,42 oraz hm 1+60,10, na działkach nr: 41/45, 41/49, 41/55 (41/68), 50/5 (50/6), 225/7 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 budowy kanalizacji deszczowej Ø300 (rury żelbetowe Witros, o długości 89,50m) wraz z przyłączami Ø200 PCV SN12 (o długościach: 4,20m, 5,90m, 2,00m, 5,00m, 2,00m, 5,00m) i studiami rewizyjnymi (5 studni Ø1000) wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od hm 0+79,95 do hm 1+74,40, na działkach nr: 41/40, 41/44 (41/66), 41/45, 41/48, 41/49, 41/55 (41/68), 50/5 (50/6), 225/7 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 przebudowy sieci oświetlenia ulicznego (na odcinku drogi od hm 0+42,94 do hm 1+56,50); demontaż 4 lamp oświetleniowych na słupach elektroenergetycznych, budowa 4 słupów oświetleniowych oraz kabla elektroenergetycznego na długości około 126,00m, zlokalizowanych po północnej stronie projektowanej jezdni, na działkach nr: 41/44 (41/67), 41/55 (41/68, 41/78), 41/74, 41/77, 50/4, 50/5 (50/6, 50/7) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 przebudowy sieci elektroenergetycznej (na odcinku drogi od hm 0+15,00 do hm 1+63,52); demontaż 4 słupów elektroenergetycznych wraz z napowietrzną siecią elektroenergetyczną o długości około 140,00m, wymiana istniejącego słupa, demontaż kabla na długości 7,20m, budowa kabli po południowej stronie projektowanej jezdni o długości około 220,00m, na działkach nr: 41/44 (41/66, 41/67), 41/45, 50/4, 50/5 (50/6, 50/7) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 przebudowy kolidującej sieci wodociągowej (na odcinku drogi od hm 0+52,39 do hm 1+56,50); demontaż istniejącego wodociągu Ø160 o długości około 105,00m, budowa sieci Ø160 x 14,6 PE TS o długości około 105,00m wraz z przełączeniem przyłącza Ø50x4,6PE TS w hm 0+60,85, przebudową hydrantu p.poż. Ø80 podziemnego w hm 0+69,12, na działkach nr: 41/39, 41/55 (41/68), 41/74, 41/77 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki na długości około 96,00m (na odcinku drogi od hm 0+62,00 do hm 1+56,50), na działkach nr: 41/30 (41/62), 41/55 (41/68), 41/74, 41/77 obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 wycinki kolidującej zieleni, na działkach nr: 41/55 (41/68, 41/78), 41/77, 50/5 (50/6) obr. 16 j.ew. Śródmieście;

 w ramach zadania przewidziano zachowanie rezerwy terenowej pod chodnik

o szerokości 2,0m, zlokalizowaną po południowej stronie jezdni ul. Dąbskiej na całej długości wnioskowanego odcinka, na działkach nr: 41/44 (41/66), 50/5 (50/6), 225/7 obr. 16 j.ew. Śródmieście.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (pogrubieniem w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję): część działki nr 41/30 (41/62), 41/44 (41/66), 41/55 (41/68, 41/78), 50/5 (50/6),

oraz w całości dz. nr 41/39, 41/74, 41/77, 225/7 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście.

b) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działek objętych obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia (w nawiasie numery działek po podziale (poza pasem drogowym – pozostają w dotychczasowym władaniu) część działki nr 41/40, 41/44 (41/67), 41/45, 41/48, 41/49, 50/4, 50/5 (50/7) obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście.

 

Decyzją nr 3/6740.4/2018 zezwolono na realizację inwestycji drogi na ww. działkach ewidencyjnych oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

 

Jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście obręb 16:

 Działka nr 41/30 objęta KW KR1P/00362160/9 o pow. 0,0914 ha, dzieli się na działki nr:

• 41/62 o pow. 0,0003 ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 41/63 o pow. 0,0911 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

 Działka nr 41/44 objęta KW KR1P/00366073/0 o pow. 0,2015 ha, dzieli się na działki nr:

• 41/66 o pow. 0,0072 ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 41/67 o pow. 0,1943 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

 Działka nr 50/5 objęte KW KR1P/00009886/2 o pow. 0,8802 ha, dzieli się na działki nr:

• 50/6 o pow. 0,0426 ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 50/7 o pow. 0,8376 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

 Działka nr 41/55 objęta KW KR1P/00059532/1 o pow. 0,1254 ha, dzieli się na działki nr:

• 41/68 o pow. 0,0703 ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 41/78 o pow. 0,0225 ha – przeznaczona pod budowę drogi

• 41/79 o pow. 0,0326 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

Opis zmian

Operatem nr ID:13.66540.3534.2016 Etap I – działka nr 41/55 o pow. 0,1254 ha dzieli się na działki nr 41/68 o pow. 0,0703 ha i 41/69 o pow. 0,0551 ha

Następnie

Operatem nr ID: 13.6640.3534.2016.Etap II – kolejno działka nr 41/69 o pow. 0,0551ha dzieli się na działki nr 41/78 o pow. 0,0225 ha i 41/79 o pow. 0,0326 ha

 

Wnioskiem objęto również teren niezbędny dla realizacji inwestycji drogowej poza pasami drogowymi, na którym planuje się:

 budowę kanalizacji deszczowej Ø300, rury żelbetowe Witros wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø300 o długości 13,15m – pow. 13,70m2, oraz budowa przykanalika Ø200 PCV SN12 o długości 3,16m – pow. 3,30m2; na cz. działki nr 41/40 obr. 16 Śródmieście

 demontaż istniejącego kabla elektroenergetycznego o długości 2,70m – pow.6,50m2, demontaż słupa elektroenergetycznego K10 wraz z oprawą oświetleniową, demontaż istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przewóz AsXSn 4870, długość 1,30m – pow. 2,50 m2; na cz. działki nr 41/44 (41/67) obr. 16 Śródmieście

 budowę kanalizacji deszczowej Ø300, rury żelbetowe Witros wraz ze studnią kanalizacyjną połączeniową Ø1000, długość 5,20m – pow. 6,80 m2, budowę przykanalika Ø 200 PCV SN12 o długości 1,50m – pow. 2,00m2, budowę studzienki wodościekowej z osadnikiem głębokości 0,8m z płaskim wpustem na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą – pow. 1,20m2, demontaż istniejącego kabla elektroenergetycznego o długości 4,50m – pow. 10,40m2 oraz budowę kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x120 o długości 8,50m – pow. 17,60m2; na cz. działki nr 41/45 obr. 16 Śródmieście

 budowę przykanalika Ø200 PCV SN12 o długości 0,85m – pow. 1,00m2; na cz. działki nr 41/48 obr. 16 Śródmieście

 budowę przykanalika Ø200 PCV SN12 o długości 0,20m – pow. 0,20m2 , budowę studzienki wodościekowej z osadnikiem głębokości 0,8m z płaskim wpustem na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą – pow. 0,80m2; na cz. działki nr 41/49 obr. 16 Śródmieście

 budowę kablowej sieci elektroenergetycznej z kabla YAKXS 4 x 120 o długości 30,00m – pow. 96,00m2; demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej, demontaż istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przewód AsXSn 4x70 o długości 30,00m – pow. 27m2, wymiana słupa P-10 ŻN z uzbrojeniem na słup K3 – 10 /E-10/10 z uzbrojeniem – pow. 7,00m2 ; na cz. działki 50/4 obr. 16 Śródmieście

 demontaż 2 słupów elektroenergetycznych P10 (jeden wraz z oprawą oświetleniową) – pow. 60m2, demontaż istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przewód AsXSn 4x70 o długości 71,00m – pow. 136,0m2 na cz. dz. nr 50/5 (50/7) obr. 16 Śródmieście

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 3/6740.4/2018 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 9.00 – 13.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie złożyć należy zarządcy drogi)

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19