Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.88.2017.KS

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 07.03.2018r.r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.88.2017.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku biurowo - handlowo- usługowego z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodną i kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, teletechniczną) i instalacjami zewnętrznymi (instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji oświetleniowej, zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej) z przebudową zjazdu, wewnętrznego układu drogowego, budową parkingu na terenie oraz z budową infrastruktury technicznej: budowa stacji transformatorowej wnętrzowej, budowa linii kablowej SN, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji na dz. nr 2/81, 2/84, 2/87, 2/88, częściowo 2/69, 2/72, 2/64, 2/56, 2/58 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Marcika w Krakowie” .

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: PROTON PROPERTY Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07 marca 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data aktualizacji:
2018-03-07