Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.75.2018.AŻ Kraków, dnia 05.03.2018r

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "PODGÓRZE' - Administracja Osiedla Wola Duchacka Zachód, ul. Sas-Zubrzyckiego 5, 30-611 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Beskidzka 37- klatka IV, ul.Gołaśka 1 -Parking- Restauracja "Pieprz i Sól", ul.Gołaśka 3 - klatka V-VI (od strony balkonów), ul.Gołaśka 6 - przy placu zabaw, ul.Gołaśka 9 - ogródek, ul.Gołaśka 11 - przy klatce I-II, ul.Gołaśka 12 - skarpa od strony klatki III i IV, ul.Gołaśka 17 - przy klatce I-II, ul.Heila 9 - pomiędzy klatką I-II, ul.Sanocka 9, ul.Sas-Zubrzyckiego 4 - ul. Modra 10 E, ul.Sas-Zubrzyckiego 9.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 05.04.2018 r. o godz. 12.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Sas-Zubrzyckiego 5.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Spółdzielnię Mieszkaniową "PODGÓRZE' - Administracja Osiedla Wola Duchacka Zachód, ul. Sas-Zubrzyckiego 5, 30-611 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07 marca 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data aktualizacji:
2018-03-07