OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-5.6740.4.24.2017.MOS

 

OBWIESZCZENIE  Prezydenta  Miasta  Krakowa

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11 d ust. 5 i art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1469),

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 22.12.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w zakresie wykonania:

— rozbudowy jezdni ulicy Zalesie (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D) o długości ok. 310,00m od ul. Przemiarki (droga publiczna kategorii gminnej) do ul. Drukarskiej (droga publiczna kategorii gminnej), na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 171/6, 123/9, 171/4, 123/4, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— rozbudowy skrzyżowania ul. Zalesie z ul. Przemiarki. Tarcza skrzyżowania zaprojektowana jako wyniesiona, na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 0+12,90 (W1-W7) oraz od hm 0+25,90 do hm 0+53,95 (W8-W10), na działkach nr: 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j.ew. Podgórze;

— budowy obustronnego chodnika na całej długości wnioskowanego odcinka tj. od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 123/9, 123/4, 122/3 (122/19), 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 61/2 (61/4), 61/1 (61/6), 172/1 (172/4), 175 (175/2), 128/1 (128/3) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy utwardzonego pobocza po południowej stronie jezdni ul. Zalesie na odcinku drogi od hm 0+00,00 do hm 0+15,50 (W8-W10), na działce 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przebudowy istniejących zjazdów w ciągu ul. Zalesie o szerokościach od 3,00m do 6,50m, na odcinkach drogi (W1-W7): hm 0+35,20, hm 0+67,46, hm 0+78,58, hm 0+86,05, hm 1+01,24, hm 1+13,64, hm 1+28,97, hm 1+43,60, hm 1+58,78 oraz (W8-W10): hm 0+11,38, hm 0+18,18, hm 0+43,80, hm 0+66,98, na działkach nr: 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 172/1 (172/4), 128/1 (128/3) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy muru oporowego o konstrukcji żelbetowej na odcinku drogi od hm 1+89,65 do hm 2+37,30, na działce nr 236 (236/2) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy 16 studzienek wodnościekowych wraz z podłączeniem do istniejącego i projektowanego kanału ogólnospławnego rurami ø200 PCV SN8, na odcinkach drogi (W1-W7) w hm 0+13,30, hm 0+93,76, hm 1+25,00, hm 1+50,92, hm 1+90,13, hm 2+20,38 oraz (W8-W10) w hm 0+25,55, hm 0+71,90, na działkach nr: 172/1 (172/3, 172/4), 62/2, 59/2 (59/4), 123/6 (123/13), 62/1 (62/5), 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 236 (236/2), 123/9, 171/6 obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy korytka liniowego ACO Multiline V200 o długości 4,00 m na zjeździe w hm 0+43,80 (W8-W10) wraz z podłączeniem rurą ø160 PCV SN12 do projektowanej kanalizacji ogólnospławnej, na działce nr 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy odcinków kanalizacji ogólnospławnej Ø300 (rury kamionkowe nowej generacji kielichowych systemu C, łączonych na uszczelkę S klasy 160 o wytrzymałości na zgniatanie 48kN/m) o dł. 58,00 m oraz 12,00 m, na odcinkach drogi od hm 0+01,45 do hm 0+13,30 (W1-W7) oraz od hm 0+25,55 do hm 0+82,95 (W8-W10), na działkach nr: 62/2, 172/1 (172/3, 172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego zlokalizowanej po zachodniej stronie przedmiotowego odcinka: budowa 10 słupów oświetleniowych wraz z budową ok. 610,00 m kabla zasilającego, budowa szafy oświetlenia ulicznego wraz z kablem zasilającym o długości ok. 70,00 m, demontaż dwóch słupów oświetleniowych, demontaż 8 szt. opraw oświetleniowych oraz demontaż napowietrznego kabla o długości ok. 80,00 m, na odcinkach drogi od hm 0+04,80 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+24,70 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 123/9, 123/4, 123/6 (123/13), 171/1 (171/7), 123/7 (123/10), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przebudowy kolidującej kablowej oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej: przebudowa 5 słupów wraz z napowietrzną linią nn o długości ok. 170,00, przebudowa ok. 220,00 m kabla, demontaż 5 słupów oraz przewodów linii nn o długości ok. 150,00 m, a także demontaż kabli elektroenergetycznych o łącznej długości ok. 330,00 m; przebudowa napowietrznej sieci na odcinku drogi (W1-W7) od hm 0+23,00 do hm 1+49,85, przebudowa kablowej linii na odcinku drogi (W1-W7) od hm 1+39,45 do hm 2+38,65, na działkach nr: 63/9, 171/5, 123/8, 123/9, 123/4, 123/6 (123/13), 171/1 (171/7), 236 (236/2), 122/3 (122/19), 123/7 (123/10, 123/11), 62/2 obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przebudowy kolidującej sieci wodociągowej Ø100 (rury z żeliwa sferoidalnego DN100, klasy C40) o łącznej długości ok. 333,50 m, przepięcie przyłączy do projektowanej sieci, przebudowa dwóch hydrantów nadziemnych, demontaż istniejącej sieci wodociągowej ø110 PVC oraz sieci wodociągowej ø110 żeliwnej, na odcinkach drogi od hm 0+05,30 do hm 2+40,45 (W1-W7) oraz od hm 0+10,10 do hm 0+77,65 (W8-W10), na działkach nr: 171/5, 123/8, 123/9, 123/4, 123/6 (123/13), 123/7 (123/11), 171/1 (171/7), 236 (236/1), 62/2, 172/1 (172/4), 171/4, 171/6 obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przebudowy kolidującej sieci gazowej z rur PE100 RC SDR11 o łącznej długości ok. 69,00 m, przepięcie istniejących przyłączy do projektowanej sieci, demontaż istniejących rur, na odcinkach drogi (W1-W7) od hm 0+10,90 do hm 0+35,80 oraz od hm 1+47,85 do hm 1+64,05 (demontaż do hm 1+70,55), na działkach nr: 62/2, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 236 (236/1) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przebudowy kolidującej napowietrznej oraz kablowej sieci teletechnicznej, przebudowa 5 słupów teletechnicznych, przebudowa kabli, demontaż 4 słupów wraz z napowietrzną siecią teletechniczną, na odcinku drogi (W1-W7) od hm 0+09,20 do hm 2+44,95, na działkach nr: 123/8, 123/9, 123/4, 122/3 (122/19), 123/7 (123/10, 123/11), 123/6 (123/13), 171/1 (171/7), 62/1 (62/5), 62/2 obr. 34 j. ew. Podgórze;

— przestawienia kolidujących ogrodzeń na odcinkach drogi (W1-W7): od hm 1+76,55 do hm 2+05,15 oraz (W8-W10): od hm 0-02,10 do hm 0+24,55, od hm 0+28,35 do hm 0+51,95, od hm 0+58,35 do hm 0+79,10, na działkach nr: 61/1 (61/6), 61/2 (61/4), 122/3 (122/19), 128/1 (128/3), 172/1 (172/4), 175 (175/2), 171/1 (171/7) obr. 34 j. ew. Podgórze;

— wycinki kolidującej zieleni, na działkach nr: 61/2 (61/4), 172/1 (172/4), 128/1 (128/3), 175 (175/2), 171/1 (171/7), 62/2, 62/1 (62/5), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 123/7 (123/11), 122/3 (122/19, 122/20), 236 (236/2) obr. 34 j. ew. Podgórze;

zlokalizowanych na:

— działkach (w całości) nr: 62/2, 123/4, 123/9, 171/4, 171/6 obr. 34 j. ew. Podgórze w Krakowie;

— części działek nr: 59/2 (59/4), 61/1 (61/6), 61/2 (61/4), 62/1 (62/5), 122/3 (122/19, 122/20), 123/6 (123/13), 123/7 (123/11), 128/1 (128/3), 171/1 (171/7), 172/1 (172/4), 175 (175/2), 236 (236/2) obr. 34 j.ew. Podgórze w Krakowie;

Uwaga: w nawiasach podano numery działek po podziale (przeznaczone pod pas drogowy).

— części działek na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, nr: 63/9, 123/7 (123/10), 123/8, 171/5, 172/1 (172/3), 236 (236/1) obr. 34 j. ew. Podgórze w Krakowie;

Uwaga: w nawiasach podano numery działek po podziale (poza pasem drogowym), na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

 

znak: AU-01-5.6740.4.24.2017.MOS – na wniosek złożony 22.12.2017 r., (uzupełniony 09.02.2018 r.)

 

 

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze obręb 34:

— Działka nr 59/2 dzieli się na działki nr: 59/3, 59/4

— Działka nr 61/1 dzieli się na działki nr: 61/5, 61/6

— Działka nr 61/2 dzieli się na działki nr: 61/3, 61/4

— Działka nr 62/1 dzieli się na działki nr: 62/4, 62/5

— Działka nr 122/3 dzieli się na działki nr: 122/18, 122/19, 122/20

— Działka nr 123/6 dzieli się na działki nr: 123/12, 123/13

— Działka nr 123/7 dzieli się na działki nr: 123/10, 123/11

— Działka nr 128/1 dzieli się na działki nr: 128/2, 128/3

— Działka nr 171/1 dzieli się na działki nr: 171/7, 171/8, 171/9

— Działka nr 172/1 dzieli się na działki nr: 172/3, 172/4

— Działka nr 175 dzieli się na działki nr: 175/1, 175/2

— Działka nr 236 dzieli się na działki nr: 236/1, 236/2

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 830 do 1430.

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-03-05
Data publikacji:
2018-03-05
Data aktualizacji:
2018-03-05