Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Wielicka

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.200.2017.DB

Kraków, dnia 8.02.2018 r.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 – cyt. dalej jako K.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.200.2017.DB z dnia 8.02.2018 r. zatwierdzającej „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji na działkach nr 142, 143/3 i 144/2 i 177/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”, które będą wykonywane w granicach działek nr: 142, 143/3 i 144/2 obr. 51 Podgórze.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek SENTO S.A., ul. Włościańska 2B, 30-011 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Wrońskiego.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-02-15
Data publikacji:
2018-02-15
Data aktualizacji:
2018-02-15