Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Gruszczyńskiego

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.13.2018.DB

Kraków, dnia 7.02.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a”) w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 2126 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych Rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn50 w rejonie ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie” z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Figurny.

 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 406) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków, w terminie

do 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

 

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach: 227/3, 409, 413, 225, 220, 218/7, 244/1, 244/12 obr. 96 Podgórze.

 

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-02-15
Data publikacji:
2018-02-15
Data aktualizacji:
2018-02-15