Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

Od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. wyłożony został do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Czas trwania konsultacji wynikał z uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. Dopuszczona została również możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej na adres e-mail Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

 

Załączniki do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zostały wyłożone w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków", Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.

 

Projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa został przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, w dniu 18 stycznia 2018 r. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany zawarte w projekcie nowelizacji Statutów Dzielnic. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili następujące postulaty:

- propozycję zmiany zapisów w Statutach Dzielnic w zakresie długości kadencji rad dzielnic, poprzez jej wydłużenie z 4 do 5 lat, w związku z wydłużeniem w Ustawie Kodeks wyborczy kadencji Rad Gmin z 4 do 5 lat;

- zasadności rozszerzenia dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych o seniorów (tj. finansowania zadań dla osób niepełnosprawnych i seniorów w ramach jednego programu);

- pozostawienia zapisów dot. przeprowadzania głosowania wśród mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic przez Zarząd lub komisję dzielnicy;

- wprowadzenia do projektu nowelizowanych Statutów Dzielnic przepisów przejściowych (w tym dotyczących realizacji budżetu obywatelskiego dzielnic).

 

Zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic, do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic wpłynęło siedem wniosków mieszkańców i jeden wniosek fundacji:

 

1. Wniosek mieszkańca zawierający następujący postulat:

Umożliwienie Radom Dzielnic zmiany terminu głosowania Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem mieszkańca, termin czerwcowy nie jest właściwy, co widać po frekwencji. Propozycja zmiany terminu głosowania budżetu obywatelskiego Dzielnic poprzez przeniesienie głosowania z czerwca na jesień (np. na początek października). W ocenie mieszkańca, termin jesienny jest idealny, gdyż są już wtedy studenci. W czerwcu wielu studentów już nie ma w Krakowie i nie interesują się sprawami miasta tylko wakacjami.

 

2. Wniosek mieszkańca zawierający następujące postulaty:

Zmiana sposobu uchwalania budżetu przez dzielnice. Mieszkaniec wnioskuje by uchwalanie budżetu rad dzielnic pozbawić nieuczciwego podziału środków tylko w jeden mały obszar. Proponuje by wprowadzić zapis, że budżet dzielnicy musi być uchwalany jednomyślnie (tj. bez ani jednego głosu sprzeciwu) bądź przegłosowywany znaczącą większością np. 4/5 głosów, w przypadku gdy budżet rady dzielnicy będzie dotyczył podziału ponad 60% środków na obszarze mniej niż 40% obszaru dzielnicy, co spowoduje, że taki skondensowany transfer środków tylko w jedno osiedle lub mały obszar musi być za zgodą radnych całej dzielnicy.

Wniosek dotyczący kolejnego przypadku pracy radnych dzielnicy w różnych jednostkach gminy, gdzie będąc radnym mogą przyznawać środki z budżetu rady dzielnicy na działalność kierowanych przez siebie ośrodków. Mieszkaniec przedstawia sytuację, gdy radny dzielnicy jest jednocześnie dyrektorem domu kultury na tym samym osiedlu, na którym jest radnym, co oznacza, że taki radny sam może decydować

o subwencjach na prowadzoną przez siebie jednostkę.

Wniosek dotyczący zatrudnienia radnych w UMK, w szczególności w jednostce zajmującej się obsługą Rady Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa podejmuje decyzje względem dzielnic, dlatego też w opinii mieszkańca, zatrudnienie w takiej strukturze powoduje nieuczciwy lobbing w stosunku do innych dzielnic. Jego zdaniem, Radni rad dzielnic nie powinni podejmować pracy mogącej sugerować konflikt interesów dwóch prac.

 

3. Wniosek mieszkańca, poparty uchwałą Młodzieżowej Rady Krakowa V kadencji, zawierający następujący postulat:

Dodanie do Statutów Dzielnic kwestii dotyczącej możliwości powołania Młodzieżowych Rad Dzielnic składających się z przedstawicieli szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz ponadpodstawowych (licea, technika) znajdujących się w obrębie administracyjnym 18 Dzielnic Miasta Krakowa. Organizacja oraz funkcjonowanie Młodzieżowych Rad Dzielnic przy Radzie Dzielnicy określałaby osobna uchwała danej Rady Dzielnicy w sprawie funkcjonowania i organizacji Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Statut Młodzieżowych Rad Dzielnic, może być spójny dla wszystkich 18 podmiotów i mógłby bazować

na Statucie Młodzieżowej Rady Krakowa.

 

4. Wniosek mieszkańca, zawierający propozycje zmian w projektach nowelizacji Statutów Dzielnic:

1. W § 3. pkt. 1). lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych i seniorów,”

2. W § 63. dodaje się ust. 6. w brzmieniu:

„6. W przypadku konieczności pozyskania na rzecz Miasta terenu niezbędnego do realizacji wskazanego przez Radę zadania, jednostka realizująca lub właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta dokona,

wstępnego ustalenia stanu własnościowego gruntów wchodzących w zakres zadania i na tej podstawie przeprowadzi analizę możliwości, trybów i kosztów jego pozyskania.”

3. W § 63. dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Środki finansowe niezbędne do pozyskania terenu, o którym mowa w ust. 6 zostaną zabezpieczone przez Radę w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, lub po uzgodnieniu z jednostką realizującą w ramach innych środków finansowych będących w gestii Miasta.”

4. W § 83. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory do Rady zarządza w drodze zarządzenia Miejski Komisarz Wyborczy, wyznaczając ich termin na dzień wyborów rad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.”

5. W § 83. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja Rady trwa 5 lat z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 4.”

6. W § 103. ust. 1. wyrażenie: „3 miesiące” zastępuje się wyrażeniem: „2 miesiące”.

7. W § 103 ust. 2. wyrażenie: „4 miesiące” zastępuje się wyrażeniem: „3 miesiące”.

8. W § 78 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Rada podejmuje w terminie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta uchwałę o przystąpieniu bądź o nie przystąpieniu do procedury Budżetu Obywatelskiego.”

9. W § 78 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyjęcia uchwały o przystąpieniu do procedury Budżetu Obywatelskiego, Rada określa w niej wysokość środków przeznaczonych na daną jego edycję.”

10. W § 78 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przyjęcia uchwały o przystąpieniu do procedury Budżetu Obywatelskiego, Rada określa w niej wysokość środków przeznaczonych na daną jego edycję.”

11. W § 78 skreśla się ust 4., ust 5., ust 6.

12. W § 78 dotychczasowy ust. 7. staje się ust. 4.

13. W § 78 dotychczasowy ust. 8. staje się ust. 5.

 

5. Wniosek mieszkańca zawierający następujące postulaty:

Mieszkaniec zwraca uwagę na kwestie związane z procesem przyjmowania zapisów na kandydatów na radnych dzielnicowych w jego dzielnicy. Zwraca uwagę na nierówny dostęp kandydatów do informacji. Jego zdaniem, niektórzy kandydaci dysponując informacją jaki jest rozkład kandydatów w poszczególnych okręgach, mogą rejestrując się w ostatniej chwili uzyskać bardzo korzystną pozycję wyjściową w wyborach. Często gwarantuje ona zostanie radnym z automatu np. w sytuacji gdy nikt inny nie zgłosi się do kandydowania z danego okręgu. Taka sytuacja, w ocenie mieszkańca, miała miejsce w obecnej i poprzedniej kadencji rady dzielnicy, gdzie członkowie zarządu rady dzielnicy nie podlegali procedurze głosowania, gdyż tylko oni byli kandydatami w tych okręgach. Ponadto mieszkaniec zwraca uwagę na fakt, iż Zarząd dzielnicy posiada swojego przedstawiciela w Dzielnicowej Komisji Wyborczej oraz że podczas procesu rejestracji kandydatów przez komisję, zarząd dzielnicy pełni dyżury w tym biurze, gdzie przyjmuje komisja. Poprzez wiedzę, gdzie i kto startuje można się „pozycjonować”, aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse wyborcze. Inne możliwości zwiększania swoich szans wyborczych, zdaniem mieszkańca, to np. startowanie z okręgów gdzie jest najmniej kandydatów.

Wniosek o zmianę zasad przyjmowania zapisów na kandydatów na radnych dzielnicowych.

1) Rejestracja kandydatów tylko w jednej Komisji w Radzie Miasta, bez żadnych przedstawicieli zarządów dzielnic, lub

2) Dzielnicowa Komisja Wyborcza powinna rejestrować kandydata, ale nie powinna wiedzieć z którego okręgu będzie kandydować. Okręgi powinno się wybierać później, np. w określonym dniu wolnym od pracy kandydaci z jednej Rady dzielnicy lub ich pełnomocnicy stawiają się w określonym miejscu o określonej godzinie przed Komisją Wyborczą otrzymują dokument urzędowy (druk ścisłego zarachowania) z własnym imieniem i nazwiskiem – wchodzą pojedynczo do pomieszczenia z urną wrzucają do urny – na zasadach tak jak tajne głosowanie imienne. Komisja od razu otwiera urnę i pokazując zebranym kandydatom po kolei kartki z imieniem , nazwiskiem i zakreślonym wyraźnie przez kandydata nr okręgu ogłasza kto i z którego okręgu postanowił kandydować.

Wnioskodawca dopuszcza inne sposoby, które mogłyby uprościć procedurę rejestracji kandydatów, ale takie, które zminimalizują obecne naganne jego zdaniem, praktyki.

 

6. Wniosek mieszkańca zawierający następujący postulat:

Wprowadzenie do Statutów określenia radny zamiast członek Rady dzielnicy. Względnie należy zapisać, że członek rady może być zwyczajowo tytułowany radnym. Podniesie to rangę funkcji. Zdaniem Wnioskodawcy określenie członek rady jest groteskowe i niezrozumiałe dla mieszkańców. Praktycznie we wszystkich większych miastach używa się określenia radny osiedla lub dzielnicy.

 

7. Wniosek mieszkańca z podpisami 455 mieszkańców, zawierający następujący postulat:

Ze względu na brak w projekcie nowelizacji zapisów dotyczących korekty granic Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, wnioskuje się o korektę zapisów załącznika do Statutu Dzielnicy IX określającego granice Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (uchwała nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki).

Wnioskuje się o przywrócenie granic Dzielnicy IX sprzed zmiany Statutu w 2014 r. w szczególności na odcinku od ul. Strąkowej po ul. Brożka przywracając obszar, na którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa Nr 158 przy ul. Strąkowej 3A i Przedszkole Samorządowe Nr 110 przy ul. Strąkowej.

 

8. Wniosek Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Fundacja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1) Proponowane brzmienie § 24 ust.1:

„Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyjątkowych sytuacjach, zastępczo w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać umieszczone stereogramy z tych obrad."

2) Proponowane brzmienie § 41 ust 3: „Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyjątkowych sytuacjach, zastępczo w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać umieszczone stereogramy z tych posiedzeń."

 

Ponadto w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa opinię wyraziły Rady lub Zarządy Dzielnic Miasta Krakowa:

 

- Rada Dzielnicy I Stare Miasto (uchwała nr XLI/539/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy II Grzegórzki (uchwała nr XL/240/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony (uchwała nr XL/324/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały (uchwała nr 391/Z/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna pod warunkiem zmiany zapisu w § 12 ust. 4:

w razie nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego prowadzenie sesji obejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu danej Dzielnicy, a nie jak dotychczas najstarszy wiekiem członek Rady Dzielnicy;

 

- Rada Dzielnicy V Krowodrza (uchwała nr XLIV/351/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna z wnioskiem o zmiany:

a) w § 39 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji.

5. W przypadku braku przewodniczącego komisji, posiedzenie komisji zwołuje wiceprzewodniczący komisji.

6. W przypadku braku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, komisję zwołuje Przewodniczący. W pozostałych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 3 członków Rady.”,

b) w § 159 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadkach o których mowa w ust. 4 i ust. 6 mandat, który pozostaje nieobsadzony nie jest uwzględniany przy ustalaniu statutowego składu Rady Dzielnicy.”

c) w § 157 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stwierdzenie nieposiadania w dniu wyborów prawa wybieralności z uwagi na miejsce zamieszkania następuje wyłącznie na podstawie:

a) pisemnego oświadczenia członka Rady,

b) ostatecznej decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa uwzględniającej reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców lub

c) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego rozstrzygającego skargę na decyzję Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców.”;

 

- Rada Dzielnicy VI Bronowice (uchwała nr XLVII/335/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec (uchwała nr XL/361/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna z wnioskiem o zmianę:

w § 83 należy dostosować zapis o czasie trwania kadencji Dzielnicy tak, aby był on tożsamy z czasem trwania kadencji Rady Miasta;

 

- Rada Dzielnicy VIII Dębniki (uchwała nr XLII/436/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna z wnioskiem o zmiany:

1. § 38 ust. 4 – W skład komisji wchodzą członkowie Rady w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 9 wybierani i odwoływani przez Radę. Członek komisji, który nie bierze udziału w min. 50% posiedzeń

w ciągu roku podlega odwołaniu ze składu komisji na wniosek przewodniczącego danej komisji lub Zarządu Dzielnicy.

2. § 64 ust. 1 – Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust. 1, odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

1) 25% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,

2) 25% środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,

3) 25% środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i nie oddanych we władanie osobom trzecim lub terenach Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych oraz proporcjonalnie do ilości kilometrów dróg publicznych,

4) 25% środków dzielonych jest proporcjonalnie do ilości placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej Dzielnicy (szkoły, przedszkola, żłobki).

3. Dodanie § 29a o następującym brzmieniu: W przypadku wyboru: Przewodniczącego Rady i Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu, Członków Zarządu, komisji, przewodniczących komisji oraz ustalania liczby członków Zarządu inicjatywa podjęcia uchwały wraz z konkretnym projektem odpowiadającym wymogom § 26 ust. 1 - 2 może zostać zgłoszona w trakcie obrad sesji przez co najmniej 1/4 składu Rady.

4. W załączniku do Statutu Dzielnicy VIII Dębniki uwzględnić korektę granicy z Dzielnicą X Swoszowice poprzez włączenie całej ulicy Solówki do Dzielnicy VIII Dębniki.

 

- Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (uchwała nr XLVII/317/2018) – opinia negatywna

ze względu na brak zapisów dotyczących korekty granic Dzielnicy IX, wnioskowanych w uchwałach Rady Dzielnicy IX:

Wnioskuje się o korektę zapisów załącznika do Statutu Dzielnicy IX w sprawie granic Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki - uchwała nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, z:

1) Dzielnicą VIII Dębniki.

O przywrócenie granic Dzielnicy IX sprzed zmiany Statutu z 2014 r. w szczególności na odcinku od ul. Strąkowej po ul. Brożka przywracając obszar, na którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa Nr 158 przy ul. Strąkowej 3A i Przedszkole Samorządowe Nr 110 przy ul. Strąkowej.

2) Dzielnicą XI Podgórze Duchackie.

Korekta zapisów: na odcinku granicy od skrzyżowania ulic: Tischnera z ul. Turowicza, do IV obwodnicy – węzła Sapiehy i rzeki Wilgi;

przebieg po stronie zachodniej ulic Turowicza, Herberta, stronie północno-zachodniej węzła Sapiehy IV obwodnicy, północnej stronie odcinka IV obwodnicy, do skrzyżowania z rzeką Wilgą; po granicy pasa jezdnego.

3) Dzielnicą XIII Podgórze.

Korekta zapisów: na odcinku granicy od skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka, Grota Roweckiego i projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów do ul. Turowicza, przebieg po stronie południowej ulic Brożka i Tischnera, po granicy pasa jezdnego.

Wnioskuje się o wprowadzenie poniżej zapisanych zmian w Statucie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki - uchwała nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie:

1) w § 24 ustęp 4 - wnioskuje się o doprecyzowanie dokładnie czasu przekazania oświadczenia.

2) w § 78 dodać w punkcie 5, na koniec zapisu słowo „lub”

3) oraz wnioskuje się dodanie dodatkowego punktu w § 78 po punkcie nr 5 o treści:

6. Rada obligatoryjnie wnioskuje do realizacji kolejne zadania wybrane w głosowaniu przez mieszkańców mogąc zwiększyć kwotę Budżetu Obywatelskiego, na kolejne zadania z największa ilością głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania formuła zapisana w punkcie 5.

Numeracja punktów 6 i 7 ulega zmianie na 7 i 8.

4) Wnioskuje się o wycofanie z § 11 pkt 3 Statutu zapisu:

, a także do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań , o których mowa w § 3 pkt 5.

5) Jednocześnie wnioskuje się o uzupełnienie § 50 ust. 2 o pkt nr 12 o treści:

12) wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5.

Jednocześnie wnioskuje się o wprowadzenie do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki zapisów ujętych w projekcie załącznika nr 9 do uchwały Nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.

 

- Rada Dzielnicy X Swoszowice (uchwała nr XLI/326/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (uchwała nr XLI/250/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna z wnioskiem o zmianę:

wnioskuje się o uwzględnienie w § 3 pkt 1 lit. a placówek oświatowych;

 

- Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim (uchwała nr XLIII/600/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XIII Podgórze (uchwała nr LIII/603/2018) – opinia pozytywna z wnioskiem o zmiany:

1) w par. § 83 pkt. 3 czas trwania kadencji zmienić „4” na „5” lat i dostosować do obowiązującego Kodeksu Wyborczego,

2) wprowadzenie zapisów dot. opiniowania przez Rady Dzielnic projektów inwestycji przygotowywanych przez inwestorów zewnętrznych w kwestii układów komunikacyjnych,

3) wprowadzenie zapisów dot. udzielania informacji przez miejskie jednostki organizacyjne o wydaniu decyzji dot. realizacji inwestycji na terenie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

4) wprowadzenie zapisów dot. udzielaniu informacji przez miejskie jednostki organizacyjne dot. realizacji inwestycji na terenie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 

- Rada Dzielnicy XIV Czyżyny (uchwała nr LVIII/480/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice (uchwała nr XLI/283/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce (uchwała nr XLIV/387/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (uchwała nr XL/327/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna;

 

- Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta (uchwała nr XLIV/464/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.) – opinia pozytywna.

 

 

 

 

Do pobrania (plik pdf):

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data aktualizacji:
2018-02-14