Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

 

  • lokal mieszkalny oznaczony Nr 11 o powierzchni użytkowej 21,86 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką lokatorską o powierzchni 2,82 m2 oraz udziałem wynoszącym 26/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona działki nr 336/3 o powierzchni 0,0360 ha, położona w obrębie 13 jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00533996/8,
  • boks garażowy Nr G009 o powierzchni użytkowej 5,74 m2, położony w budynku przy ul. Ugorek Nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 5/10000 części nieruchomości gruntowej, na której jest położony budynek oznaczonej nr działki 202/3 o powierzchni 0,1961 ha, obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00075682/5.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

wykazy nieruchomości:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data aktualizacji:
2018-02-14