Dokument archiwalny
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresiedziałalności na rzecz integracji cudzoziemców.

 

Tytuł zadania publicznego: Program „Otwarty Kraków” – prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych

 

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urząd Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania 200 000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: 4 kwietnia – 31 grudnia 2018

 

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Kraków – wskazane przez oferenta

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'':

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du

 

Punkt Informacyjny z poradami w językach obcych powinien realizować następujące cele:

 

1)      zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:

 • dostęp do edukacji;
 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do kultury;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • pomoc społeczna oraz korzystanie z świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kraków;
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 • wynajmem mieszkań oraz zasady wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 • rynek pracy i zatrudnienie;
 • kursy bezpłatne oraz komercyjne dla cudzoziemców terenie Krakowa;
 • załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.  

 

2)      wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:

 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 • popularyzowanie wiedzy na temat eventów i wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 • pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji.

 

3)      wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:

 • uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
 • obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
 • stały kontakt z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w zakresie opracowywania treści (na adres: otwarty@um.krakow.pl) do publikacji bieżących informacji i ofercie i działalności  Punktu Informacyjnego w miejskim portalu „Obywatelski Kraków” 

 

4)      obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

 

 

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu prowadzenia Punktu Informacyjnego, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej,  działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

 

Punkt Informacyjny powinien być otwarty co najmniej 4 dni w tygodniu i przynajmniej 5 godzin dziennie, dodatkowo co najmniej 1 dyżur w miesiącu powinien odbywać się w weekend (sobota i niedziela).

 

Beneficjentami niniejszego zadania publicznego powinni być cudzoziemcy oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkający na terenie Gminy Kraków oraz osoby ich reprezentujące.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się
z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018z dnia 05.01.2018 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparciarealizacji zadania publicznego.
 2. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środk pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 5 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
 3. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oferenta wynosi 10 %. Oferty niezawierające wymaganegominimalnegowkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.
 6. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 7. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 8. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 9. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
 10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 12. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 14. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.
 18. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
  1)      prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
  2)      comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu (dot. m.in. liczby osób korzystających z Punktu Informacyjnego oraz rodzaju udzielanych porad).
 19. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 20. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - gwa.nawikus.krakow.pl/ lub nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 lutego 2018 roku o godz.15.00 Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urząd Miasta Krakowa, pok. nr 108  – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje: działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej gwa.nawikus.krakow.pl lub nawikus.krakow.pl
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 108 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1)             złożenie oferty po terminie,
  2)             złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
  3)             złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (Regulaminu prowadzenia Punktu),
  4)             złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
  5)             niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  6)             złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji  nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  7)             złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
  8)             złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  9)             złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym,
  10)         złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) określonego w ogłoszeniu konkursowym,
 9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1)        możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2)        kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3)        jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4)        planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
  5)        planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6)        analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.
 15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:
  1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
  2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:
1)      miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2)      Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1)      nie zostanie złożona żadna oferta,

2)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniuz pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków.

 • w pok. nr 108 lub pod numerem tel. 12 616 7818 lub 12 616 7823 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 101 lub pod numerem tel. 12 616 7823 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz integracji cudzoziemców na realizację zadania pn. Program „Otwarty Kraków”– prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  1)      przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki  merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  2)      do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,
  3)      do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1)      są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
  3)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922),
  5)      zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem  7 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 108 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: otwarty@um.krakow.pl
 11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:


 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 21/2018  Prezydenta z dnia 05.01.2018.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofertokreśla załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. 108.
 4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie ze szczególnym uwzględnieniem zapisów: Rozdział IV Zadania Programu § 4 ust. 1 pkt 1) uchwały Rady Miasta Krakowa nr LII/964/16 z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków'' stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

Załącznik nr 6 - uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/964/16 z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków''


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data aktualizacji:
2018-02-01