Dokument archiwalny
Nabór do prac w Bractwie Filantropii

Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017
w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury do Bractwa Filantropii należy składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
w Biurze  Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 106.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko kandydata,
  2. Adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. Krótką charakterystykę kandydata,
  4. Opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami),
  5. Rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  6. Imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  7. Podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  8. Zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 105, tel.12 616 7804,

e-mail: ms.umk@um.krakow.pl


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data aktualizacji:
2018-01-04