Dokument archiwalny
XVI edycja PPL

Gmina Miejska Kraków

z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje

XVI edycję

Programu Pomocy Lokatorom.

 

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).

 

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 

1.      zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym w Gminie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m2;

2.      posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;

3.      posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;

4.      zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

5.      zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

a)      upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;

b)      kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;

c)      powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

6.      są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7.      utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim;

8.      utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu;

9.      są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

10.  utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;

11.  są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy.

 

 

       Osoby spełniające jedno z powyższych kryteriów powinny ponadto:

 

1.  Osiągać średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2016 r. następujących kwot:

 

Wielkość rodziny

Niski dochód (miesięcznie netto)

Gospodarstwo jednoosobowe

3 500,00 zł(350 % najniższej emerytury)

  Gospodarstwo dwuosobowe

3 000,00 zł (300 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo wieloosobowe

2 500,00 zł (250% najniższej emerytury)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaoferować zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

3. Złożyć oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

 

Do PPL dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na podstawie spełnienia jednego z kryteriów wymienionych w punktach od 1) do 11), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a)        rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,

b)        wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,

c)        wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

d)       uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,

e)        podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w regulaminie PPL.

 

Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta lub uzyskano informacje o wykraczaniu w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą

 

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub poniżej (załącznik nr 7).

 

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

a)      wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

b)      tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, prawomocny wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów),

c)      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2016 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem,

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

  

W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział MieszkalnictwaUrzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

 

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 111-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

 

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 12-616-82-15, 12-616-84-01, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12-616-82-25, 12 616-82-44.

 

Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert – Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w  terminie od 20 listopada 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Podstawa prawna:

 1.      § 11 i załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).

2.      Uchwała Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

Zarządzenie Nr 3587/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i określenia zasad działania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom (z późn. zm.).

 

Załączniki:

1. ogłoszenie

2. oświadczenie osób juz zajmujących lokale

3. regulamin

4. specyfikacja techniczna

5. zakres remontu

6. spis lokali z harmonogramem

7. oferta


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2017-11-17
Data publikacji:
2017-11-17
Data aktualizacji:
2017-11-20