Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.132.2016.KS

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 06.11.2017 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.132.2016.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Skup i sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych, papieru i tektury, złomu baterii i akumulatorów, odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych” na działce nr 236/41 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: POLSCRAP Sp. z o. o., ul. Generała Roi 3/33, 30-606 Kraków

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.11.2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data aktualizacji:
2017-11-06