Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.164.2016.TS

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 29.11.2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2 x DN 500 [mm] od kładki Facimiech w Krakowie do komory 1PKXIII3 o długości ok. 930 [m]" na działkach 135/8, 135/7, 164, 25/8, 25/15, 25/16, 25/13, 25/11, 26/16, 26/4, 26/5, 26/12, 26/10, 26/11, 26/14, 26/13, 27/16, 27/13, 27/17, 27/14, 36/12, 36/11, 36/26, 36/33, 36/7, 36/21, 39/3, 39/2 obr. 59 jedn. ew. Podgórze 576/1, 337/5, 69/29, 69/30, 19/4, 575/8, 575/7, 313/19, 19/7, 313/20, 575/10, 19/8, 313/16, 19/10, 18, 17/2, 313/14, 17/5, 15/14, 15/15, 16/1, 16/2, 313/15, 17/3, 17/4, 21/15, 21/14, 21/4, 22/9, 22/7, 584/8, 23/7, 585/4, 29/2, 29/1, 30/3, 30/1, 33/13, 341/14, 34/1, 34/2, 35/11, 36/7, 36/5, 37/8, 37/10, 37/11 obr. 61 jedn. ew. Podgórze.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2017 r. poz. 935; cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 504 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25.10.2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-25
Data aktualizacji:
2017-10-25