Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-05.6131.1.634.2017.BB

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – cyt. dalej jako „k.p.a.”, w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny", os. Dywizjonu 303 paw. 1, 31-871 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, z terenu os. Dywizjonu 303 nr 7 - dz. nr 143/57 obr. 7 Nowa Huta.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 14.00 odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia, które rozpoczną się przy ww. drzewach, rosnących przy południowo-wschodnim narożniku budynku nr 7 (os. Dywizjonu 303).

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Czyżyny”, reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni (lub upoważnioną przez Zarząd osobę) do stawienia się na rozprawę oraz okazania przedmiotu oględzin.

W myśl art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25.10.2017 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-25
Data aktualizacji:
2017-10-25