Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od dnia 19.10.2017 r. do dnia 08.11.2017 r.

- nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony obejmujących działkę nr 343 stanowiącą własność Skarbu Państwa, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komunalizacyjne, działki nr 342 i 435 oraz część działki nr 341 – stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków; położone w obr. 54 Nowa Huta, ul. Sołtysowska, na cel: prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, 1 pozycja na wykazie. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

-  przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 426/5 o pow. 0,3219 ha, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Chocimskiej 19 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00010400/2, na rzecz Zjednoczonej Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 14 o powierzchni użytkowej 18,80 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Miodowej Nr 22 wraz z udziałem wynoszącym 38/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 106/2 o powierzchni 0,0237 ha, położona w obrębie 11, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00145331/2,

2. lokal mieszkalny oznaczony Nr 3 o powierzchni użytkowej 80,14 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Katarzyny Nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 71/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 80/2 o powierzchni 0,0454 ha, położona w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00148521/2.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412 i 413, tel. 12 6169809 lub 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od dnia 20.10.2017 r. do dnia 10.11.2017 r.

- nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie aportu do spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w postaci należącego do Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/169 o pow. 6,7739 ha, położona w obrębie 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta z przeznaczeniem na realizację projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od dnia 19.10.2017 r. do dnia 08.11.2017 r.

- wykazy dotyczące części (4 x 0,0015 ha), nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: garaż.

 

od dnia 23.10.2017 r. do dnia 12.11.2017 r.

- wykazy dotyczące części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 163/7, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza na cel garaż– przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

- wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców, oznaczonej jako działka nr 71/26, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście na cel handel– przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-27
Data aktualizacji:
2017-10-27