Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.83.2015.WM

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. 2017 r. poz. 935 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, poz. 961, poz. 1250, poz. 831, poz. 1579) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 oraz poz. 2171 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa centrum logistycznego firmy 2GO Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka na działkach nr 161/24, 160/17, 158/11, 157/24, 156/17, 152/34, 152/38, 152/26, 152/41, 152/40, 152/39, 157/25, 157/21, 157/23, 158/7, 160/8, 161/12, 156/13, 156/11, 155/6, 154/5, 152/41, 152/38, 157/22, 156/12 obr. 23 Podgórze oraz nr 256/3, 257/5, 257/6, 256/4, 259/2, 257/7, 256/5, 258/2, 421, 422, 417, 376/14, 256/6 obr. 106 Podgórze”, z wniosku spółki: 2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, ul. Mikołajska 13, 31-027 Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 16.10.2017 r., znak: WS-04.6220.83.2015.WM o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – 31-949 Kraków, os. Zgody 2) w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16.10.2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Data aktualizacji:
2017-10-16