Informacja o braku wniesienia sprzecwu, ul. Dajwór 27, dz. nr 126/15 obr. 12 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.199.2017.JZI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu  wobec zgłoszenia budowy podziemnej stacji transformatorowej Sn/nN typu PST-b 20/2x630-4 dla potrzeb zasialania budynków mieszkalno - usługowych w Krakowie  przy ul. Wawrzyńca 19 i 21 oraz budywnków przy ul. Dajwór 27 na dz. nr 126/15 obr. 12 jedn. ewid. Śródmieście.

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332.)

Art. 30a pkt 2. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-10-09
Data publikacji:
2017-10-09
Data aktualizacji:
2017-10-09